Fotbollsbuller

Motion 2019/20:1456 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera regelverket för buller i anslutning till såväl fotbollsplaner och tennisanläggningar som motorbanor så att det inte försvårar eller omöjliggör för föreningslivet att bedriva och utveckla verksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idrottsplatsen Boovallen i Nacka utanför Stockholm har fått restriktioner gällande öppettider och krav på uppförande av bullerplank till en kostnad av 10–12 miljoner kronor efter att mark- och miljödomstolen slagit fast att bullernivåerna från idrotts­platsen överstiger gränsvärdena för industribuller vid fasaderna på elva angränsande fastigheter. En dom som kan bli prejudikat och i så fall påverka idrottsanläggningar över hela landet.

Enligt praxis satt genom tidigare domar i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedöms buller från idrottsanläggningar som industribuller och det gör att gränserna är lägre än vid tex bostäder vid en väg.

Den vägledning som används för att bedöma industribuller är framtagen av Natur­vårdsverket och tänkt för att bedöma buller från industri och tekniska installationer, inte buller från lek och idrottsutövning.

Fasadnivåerna vid mätningarna på bostadshusen vid Boovallen 2014 visade värden på som högst 55 dBA. Över riktvärdet för industribuller för kvällar och helger på 45 dBA men i linje med, eller under, riktvärdena för till exempel vägtrafik (55 dBA) och spårtrafik (60 dBA).

Att bedöma buller från en idrottsplats som industribuller innebär att många fler kommuner runt om i Sverige riskerar att behöva bygga bullerplank runt sina idrotts­platser. På sikt kan det även hindra byggnation av nya idrottsplatser eftersom kostnaden för plank fördyrar investeringen.

De allmänna råden kring buller behöver ses över, skyndsamt, och nya regler tas fram specifikt för buller från idrottsanläggningar. Syftet ska vara att underlätta för de verk­samheter som bedrivs där. Det ska också vara möjligt att ta hänsyn till huruvida hus eller idrottsanläggning fanns på plats först.

Det är dags att modernisera regelverket för buller i anslutning till såväl fotbolls­planer och tennisanläggningar som motorbanor så att det inte försvårar eller omöjliggör för föreningslivet att bedriva och utveckla verksamheten. Det handlar om att erbjuda ännu fler barn och unga möjlighet att ta del av en fysiskt aktiv fritid och den gemenskap som föreningslivet innebär.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)