Strandskydd anpassat för både friluftslivoch ägande

Motion 2019/20:1451 av Michael Anefur (KD)

av Michael Anefur (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om länsstyrelsens överprövningsrätt i frågor om strandskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandsskyddslagen har att ta hänsyn till många olika intressen. Det handlar till exempel om det rörliga friluftslivet, allemanslagen, skydd mot exploatering m.m. Detta är i grunden rätt och bra men alltför ofta uppstår omotiverade eller svårförståeliga situationer för den enskilde markägaren. Det finns många exempel där markägaren rådfrågat kommunen om hur man ska göra för att till exempel komplettera en uppställningsplats för båt med ett enklare båtskjul på samma plats. Efter hörande av kommunen och klartecken så genomförs investeringen och då plötsligt överprövar länsstyrelsen kommunens beslut och båtskjulet får inte byggas! Detta förfarande gör att det blir svårt för den enskilde markägaren att veta vad som gäller.

För att få klarare regler och enklare hantering ska strandskyddslagen ses över och klargöra i vilka fall kommunens beslut ska kunna överprövas av länsstyrelsen.

Michael Anefur (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)