Sörmland som pilotlän för kommunal polis

Motion 2019/20:1446 av Pia Steensland (KD)

av Pia Steensland (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till ett pilotlän för kommunal polis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fyrverkeriattacker på resecentrum och i stadskärnan, vandalisering av skolor, ungdomsgäng som beter sig hotfullt, narkotikahandel, misshandel och rånförsök. Det är incidenter i Strängnäs kommun som det rapporterats om frekvent i lokalmedia under de senaste åren. En följdeffekt har blivit att medborgare uttrycker att tryggheten har påverkats negativt. Det är något som bekräftas av den nationella trygghetsunder­sökningen, NTU 20172018. Undersökningen visar exempelvis att otryggheten vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet samt oro för att närstående ska drabbas av brott är högre bland befolkningen i polisområde Södermanland inklusive Strängnäs kommun jämfört med hela riket. Vi måste göra allt i vår makt för att bryta det utan­förskap som dessa unga befinner sig i och för att återskapa den upplevda tryggheten.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. Att förebygga brott och tidigt upptäcka barn och unga som löper risk att hamna i brottslighet är av största vikt. För att lyckas med detta behövs en krist­demokratisk politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola och satsningar på ungas uppväxtmiljö. Därtill är en av statens viktigaste uppgifter att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

Dessvärre är svensk polis ansträngd. Det har bidragit till att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inte kan prioriteras i tillräcklig utsträckning. Många kommuner köper i dag därför tjänster från vaktbolag. Bara tolv procent av kommunerna som svarade på en undersökning uppger till riksdagens utredningstjänst att de inte anlitar väktare eller ordningsvakter. Ordningsvakter och väktare har sin givna roll, men kan inte och ska inte ersätta poliser. Varken väktare eller ordningsvakter kan arbeta i vissa områden om polis inte är snabbt tillgänglig. En ordningsvakt har 80 timmars utbildning och är anställd av uppdragsgivaren eller, vilket är vanligast, av privata säkerhetsföretag. Väktare saknar polisiära befogenheter. Polisiära verksamhetsformer som tillgodoser såväl nationella som lokala intressen bör därför skapas.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att kommuner ska ges möjlighet att tillsammans med staten finansiera polistjänsterna. Poliserna ska formellt fortsatt ingå i den statliga polisorganisationen vilket innebär att det statliga ansvaret kvarstår. En kommunal polis som kan var aktivt närvarande och fokusera på insatser som direkt berör medborgarna skapar förutsättningar för ett ökat medborgarinflytande och för att lokala politiker ska ges möjlighet att direkt påverka verksamhetens riktning. Det skulle bidra till att polisen kan behålla förtroende och legitimitet.

Den kommunala polisen bör i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv genom stor synlighet och närvaro samt ha ett nära samarbete främst med skola och socialtjänst men även med andra kommunala verksamheter. Den kommunala polisen bör fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som i dagsläget ofta bort­prioriteras i den dagliga verksamheten, men som har stor inverkan på människor i deras vardag. Baserat på ovanstående föreslår jag att Sörmland utses till ett pilotlän för att utvärdera värdet av kommunala polistjänster i det brottsförebyggande arbetet och för att öka den upplevda tryggheten bland medborgarna.

Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)