Skarven som fördärvar vår skärgård

Motion 2019/20:1445 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av skarvens utbredning och dess effekter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarven är numera en olägenhet vid vår Östersjökust. Från att ha varit en sällsynt gäst så är den numera till numerären mycket frekvent. Skarven är också en stor anledning till att strömmingen vid Östersjökusten minskar genom att mängden strömming som går åt för att mätta alla tusentals skarvar är enormt stor och skarven är en skicklig fiskare.

Förutom hotet mot fisken så är den också ett sanitärt problem då den vid kolonier nära fast bebyggelse och fritidsbebyggelse dödar växtlighet och sprider stank. Vi är många som sett de vita öarna, övergivna av allt annat, och lukten känns på långt håll.

Stammen måste decimeras. Ett sätt att göra det är att via undantag i fågeldirektivet tillåta allmän jakt. Ett annat är att pricka ägg. Regeringen bör se över vilka åtgärder som borde vidtas mot skarven.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)