Gör det allmänna uppdraget flerårigt

Motion 2019/20:1439 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det allmänna uppdraget flerårigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jakt och viltvård är en viktig del av många människors liv. För jägare och natur­intresserade är möjligheten att jaga eller kanske fotografera vilt i den svenska naturen viktig. Den svenska viltförvaltningen är framgångsrik, viltstammarna växer och nu har de hotade rovdjuren gynnsam bevarandestatus. Vilt är en begränsad resurs. Förvaltar vi vårt vilt så vi har balans mellan tillgång och avskjutning får vi en viltstam som mår bra. Det betyder att förvaltningen på lokalnivå är kopplad till flera andra nivåer: regionalt, nationellt, europeiskt och globalt. Svenska Jägareförbundet innehar det allmänna upp­draget som är viktigt för att göra jakten till den folkrörelse den är i dag. Uppdraget går tillbaka till 1938 och har sedan dess beslutats om av riksdagen 1951 och senast år 2000.

Innehållet i dagens uppdrag är av riksdag och regering sammanfattat i ett ansvar för att leda delar av den praktiska jakten och viltvården. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för att driva och utveckla den yrkesmässiga utbildningen på jaktens område, tillhandahållande av rådgivning vid skyddsjakt och andra skadeförebyggande åtgärder, insatser för ökad säkerhet vid jakt, samordning av älgförvaltningen och dokumentation om vilttillgång och avskjutningsstatistik. Svenska Jägareförbundet ska tillhandahålla objektiv och lättillgänglig sakkunskap om jakt- och viltvårdsfrågor samt viss viltforskning. Syftet med uppdraget är att med välutbildad personal och spridning över hela landet föra ut kunskap och förbättrad samverkan.

Sveriges jägare betalar sedan 1938 en årlig avgift, jaktkortsavgiften. Avgifterna utgör viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet, och det är regeringen som beslutar om hur medlen i fonden ska disponeras. Ur denna fond erhåller Svenska Jägareförbundet och andra organisationer medel till sin verksamhet. Naturvårdsverket får en betydande del av medlen, som till största delen används för att stödja vilt­forskning.

Med det allmänna uppdraget har man kopplat ihop en folkrörelse med den statliga viltförvaltningen. Under 80 år har verksamheten framgångsrikt byggts upp på ett sätt som vi ur ett internationellt perspektiv kan vara mer än stolta över. Förvaltningen sker med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen så att de viltarter som genom naturlig utbredning förekommer i vårt långa land kan utvecklas i livskraftiga bestånd. Därför är det viktigt att Svenska Jägareförbundet får ett mer långsiktigt uppdrag. Det skulle vara lättare för Jägareförbundet om uppdraget var flerårigt. Lättare att planera och göra långsiktiga satsningar och projekt.

Det är viktigt ett ur folkbildnings- och folkrörelseperspektiv att Jägareförbundet får fortsätta att utföra det allmänna uppdraget. Vår viltförvaltning, som varit framgångsrik, bygger på människors delaktighet.

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)