Förbud mot rasistiska organisationer

Motion 2019/20:1427 av Hanna Westerén m.fl. (S)

av Hanna Westerén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare år har rasistiska organisationer blivit mer verksamma. Till följd av det har en debatt blossat upp om att polisen inte agerar när organisationerna demonstrerar och delar ut sina antidemokratiska flygblad. Demonstrationerna har på olika orter i Sverige följts av misshandel och hot mot både tjänstemän och medborgare. Ofta har det fram­förts antisemitiska och främlingsfientliga åsikter under dessa samlingar.

Regeringen har tagit ett utmärkt initiativ till en översyn i syfte att se över möjlig­heten att i lag förbjuda organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper. Översynen ska särskilt granska om ett tillägg behövs i befintlig lagstiftning för att motverka rasistiska organisationer. Översynen ska vara klar i februari 2021. Vi anser att regeringsformen 2kap. 24§ andra stycket ger stöd för kriminalisering av rasistiska organisationer:

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Också FN:s konvention om mänskliga rättigheter om avskaffande av all form av rasdiskriminering (ICERD) som Sverige skrivit under kan ge stöd åt att förbjuda rasistiska organisationer. Det är oerhört angeläget att Sverige omgående får relevant


lagstiftning på plats, i akt och mening att värna alla människors lika värde och ett samhälle utan hot och hat.

Hanna Westerén (S)

Denis Begic (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)