Skrubbning

Motion 2019/20:1425 av Eva Lindh (S)

av Eva Lindh (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skrubbning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2020 kommer det att införas hårdare regler för hur mycket avgaser ett fartyg får släppa ut. Gränsen för svavelutsläpp kommer att sänkas kraftigt. Förhoppningen är att sjöfarten ska gå över till renare bränsle, men svavelfattigt drivmedel är dyrt. Nu finns det en oro att fartygen istället kommer att ”tvätta” avgaserna, så kallad skrubbning. Det innebär att vatten duschas på avgaserna och svavel och andra föroreningar tvättas bort. Avgaserna blir renare, men kvar i vattnet finns föroreningarna. När skrubbervatten släpps ut i havet följer de giftiga ämnena med.

I flera länder har man förbjudit utsläpp av skrubbervatten. Men i Sverige finns inget sådant beslut. Det är viktigt att de nya strängare miljökraven för fartyg inte leder till att våra kuster, hav och hamnar blir fulla av gifter. Enligt en forskningsstudie från Svenska miljöinstitutet IVL har man funnit att även vid mycket låga koncentrationer av skrub­bervatten var dödligheten hög för djurplankton. De är i sin tur viktiga för havets ekosy­stem. De nya miljökraven för att göra luften renare riskerar att leda till att havsmiljön blir smutsigare. Utifrån den här bakgrunden bör regeringen undersöka möjligheten att förbjuda utsläpp av skrubbervatten i Sverige.

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare