Märkning och registrering av katter

Motion 2019/20:1422 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)

av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns drygt 100000 katter som saknar ägare och ett hem. Detta är ett av våra största djurskyddsproblem. Många av dessa katter är oönskade till följd av att katter inte kastreras och att många går fritt ute. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvil­dade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett kraftigt och utdraget lidande och går ofta en plågsam död till mötes på grund av svält, obehandlade parasitangrepp, in­fektioner eller skador. En del av katterna är högst älskade men har kommit vilse. Då de saknar id-märkning blir det i praktiken omöjligt att återföra dem till den rätta ägaren.

Vår domesticerade katt klarar inte ett liv ute i ett så kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till föda samt tillräckligt skydd för väder och vind. För att det ska vara möjligt att lagföra människor som bryter mot förbudet mot att överge djur måste det gå att leda i bevis vem som är ägare till djuret. I dagsläget är det i prakti­ken omöjligt, vilket gör förbudet mot att överge djur tämligen verkningslöst. Frågan bör i dagsläget anses som tillräckligt utredd. Katterna har helt klart en mycket lägre status än hästar och hundar i vårt land och detta är inte acceptabelt. Det är dags att förändra det, så att intentionerna i djurskyddslagen går att upprätthålla. Därför bör regeringen överväga att skyndsamt komplettera djurskyddslagen med regler om obligatorisk märk­ning av katter.

Kristina Nilsson (S)

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)