Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar

Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den snabba digitaliseringen och ett stort växande antal streamingtjänster har gett ett rejält uppsving för tv-serier och film. Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige som skapar positiva effekter för såväl regional utveckling som svensk global konkurrens.

Därför är det oroväckande att den svenska film- och tv-branschen har haft en svag utveckling sett till det totala antalet sysselsatta under de senaste åren. Allt fler svenska tv- och filmproduktioner spelas in utomlands. Även om antalet filmproduktioner ökar i Sverige så är det en mindre ökning än i resten av EU och i världen.

Det är tydligt att filmbranschen behöver bättre konkurrensvillkor och förutsätt­ningar. Produktionsrabatter är ett av de starkaste konkurrensmedlen för att locka till sig inspelningar av framför allt internationella produktioner. En produktionsrabatt innebär att film- och teveproduktioner kan få skattereduktioner eller ekonomisk kompensation för sina kostnader inom ett specifikt land eller en del av ett land.

I dag har i stort sett alla länder i EU- och EES-området, utom Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein, infört produktionsrabatter vid filmproduktion. Det attraherar utländska filmbolag så att fler arbetstillfällen skapas och ger bättre förutsätt­ningar för den nationella filmproduktionen att utvecklas och behålla kompetens och kapacitet.

Regeringen tillsatte år 2017 en utredning för att undersöka lämpligheten i och förut­sättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. Utredningen pekade på att Sverige miss­gynnas i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Rekommenda­tionen blev att införa ett statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till företag på minst 25 procent. Trots tillstyrkan av samtliga remissinstanser har för­slaget ännu inte realiserats.

I väntan på ett statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt har exempelvis Västra Götalandsregionen gått före och gjort ett pilotförsök med en regional produktionsrabatt.

Sverige kommer att fortsätta att tappa filminspelningar så länge vi inte kan konkur­rera på samma villkor som övriga länder i EU. Situationen är svår på grund av existe­rande produktionsincitament i resten av Europa, i kombination med att Sverige har höga löner och priser i jämförelse med andra länder. De länder som har infört produktionsra­batten har fått ökade skatteintäkter och samhällsekonomiska vinster som överstiger de initiala kostnaderna.

Med nya film- och tv-projekt skapas värden för Sverige och en positiv påverkan på regional och nationell tillväxt, kultur, innovationskraft, export och besöksnäring. Det bidrar till både lokal kreativitet och internationellt utbyte mellan länder. Det är dags att tillvarata Sveriges kreativa kapacitet genom att förbättra konkurrensvillkoren för film i vårt land.

Lawen Redar (S)

Anna Wallentheim (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Hans Hoff (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)