Höghastighetsjärnväg

Motion 2019/20:1401 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att bygga Götalandsbanan och Europakorridoren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land behöver utveckla ett modernt och stabilt transportsystem som bidrar till att stärka landets utveckling, tillväxt och konkurrensförmåga. En av de enskilt viktigaste infrastrukturfrågorna är utveckling av järnvägssystemet för att öka både kapaciteten och hastigheten på ett modernare järnvägsnät. Med anledning av detta behövs ett princip­beslut om att bygga nya stambanor, även kallade Europabanan och Götalandsbanan, anpassade för höga hastigheter. Det konstaterar även de fyra partierna som står bakom Januariavtalet där de skriver: ”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.”

Det finns flera tunga argument för att bygga dessa nya höghastighetsjärnvägar. För det första har vi i Sverige i dag kapacitetsbrist på våra järnvägar. I södra Sverige får det inte plats fler tåg på banorna. Vi ser också i dag en koncentration av godstransporter till ett begränsat antal hamnar. En sådan är Göteborgs hamn som är central för godstrans­porter till och från Skandinavien. Ur ett näringslivsperspektiv är det därför avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för denna hamn prioriteras. Genom att persontrafik flyttas över till de nya banorna frigörs kapacitet för framför allt godstrans­porter på de nuvarande stambanorna, bland annat från just Göteborg. Att flytta över gods från väg till järnväg för också med sig flera positiva miljöeffekter.

För det andra skapar nya stambanor anpassade för höghastighetstrafik större arbets­marknadsregioner. När två arbetsmarknader som tidigare var åtskilda kan integreras kan detta ge tillväxteffekter för betydande områden. Forskning som bedrivits på Jönköping University visar att täta och kunskapsintensiva miljöer kännetecknas av bland annat god infrastruktur. Genom att det finns goda förbindelser mellan regioner kan företag bli en del av större nationella nätverk och agera utanför sin egen region.

Avslutningsvis, byggnationen av Europabanan och Götalandsbanan är Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt i modern tid. Sverigeförhandlarna har redan i dag knu­tit avtal med flera kommuner som berörs av satsningen. I dessa avtal har kommunerna bland annat förpliktat sig att bygga ett stort antal bostäder, något som framför allt är viktigt för att möta den bostadsbrist som råder i landet.

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)