Tryggare sjukförsäkring

Motion 2019/20:1394 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förtydliga regelverken kring sjukskrivningsprocessen så att individer inte hamnar i kläm, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Socialförsäkringssystemet är en central del i den svenska välfärdsmodellen. Försäk­ringarna har under en lång tid framgångsrikt bidragit till att bekämpa fattigdom och medverkat till en rättvis omfördelning av de ekonomiska resurserna i Sverige. Därmed har de bidragit till både social sammanhållning och en god ekonomisk tillväxt. Syftet med socialförsäkringen är att den ska ge grundläggande trygghet och därigenom stärka medborgarnas frihet. Det handlar dels om trygghet för den egna ekonomin när människor inte kan försörja sig genom arbete och dels om frihet att ställa om till nya arbeten eller arbetsplatser. Detta är bra både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Att människor ska känna sig trygga är en central del i samhällsbygget. Den social­demokratiskt ledda regeringen har genomfört ett antal satsningar för att stärka den svenska modellen och socialförsäkringarna. Det var behövligt efter de tidigare borg­erliga regeringarna som, genom att bland annat sänka sjukförsäkringsavgiften och höja den allmänna löneavgiften, såg till att människor fick betala sänkt skatt med försämringar i sjukförsäkringen samtidigt som regelverk stramades åt och stupstocken infördes. Samtidigt behöver mer göras.

Sjukskrivningsprocessen kräver många samverkande parter och upplevs ibland som onödigt fyrkantig. Tidsgränserna för omprövning av rätt till sjukpenning tar inte till­räcklig hänsyn till den enskildes situation, sjukdomsbild och rehabilitering. Det finns fortfarande individer som hamnar i kläm och förlorar all rätt till ersättning mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkring. Exempelvis kan en person inkomma med läkarintyg men Försäkringskassans bedömning om att personen är arbetsför kvarstår. I samband med det tas en kontakt med a-kassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan. Rätten till a-kassa prövas efter Arbetsförmedlingens bedömning om möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om Arbets­förmedlingen gör bedömningen att personen inte kan stå till arbetsmarknadens för­fogande går ärendet tillbaka till Försäkringskassan och ett nytt läkarintyg och en ny utredning och bedömning görs. Under hela denna tid har personen stått utan ersättning. Det skapar otrygghet för den enskilda.

Även när det kommer till sjukskrivning och sjukersättning på deltid menar vi att reglerna är onödigt stelbenta, med enbart ett fåtal förmånsnivåer, hel, 3/4, 1/2 och 1/4; där borde reglerna ses över för att bättre passa den försäkrade och hens rehabilitering där det förslagsvis blir möjligt att få 1/8 sjukpenning. En flexibel sjukförsäkring som utgår från individens behov underlättar återgången till arbete.

Under den förra mandatperioden tog den socialdemokratiskt ledda regeringen initiativ till ett åtgärdsprogram för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum. Enligt programmet ska det finnas en nolltolerans för att människor faller mellan stolarna, och vikten av att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna betonas. Övergången mellan olika myndigheter måste säkras så att ingen riskerar att hamna i kläm, och ansvaret bör ligga på aktörerna runt den sjukskrivne och inte den enskilda sjukskrivne. Sjukskrivningsprocessen behöver förenklas och för­tydligas, och i det arbetet bör tidsgränserna för omprövning av sjukpenning ses över för att skapa en process som tar större hänsyn till den försäkrades sjukdomsbild och rehabilitering.

Johanna Haraldsson (S)

Carina Ödebrink (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)