Läkemedelsrester i avloppsvatten

Motion 2019/20:1392 av Hans Hoff och Erica Nådin (båda S)

av Hans Hoff och Erica Nådin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att fortsätta med statligt stöd till rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försörjningen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten hör till samhällets allra mest grundläggande funktioner. Om dessa inte fungerar drabbas samhället ofelbart av en systemstörande kris.

I dag är läkemedelsrester i avloppsvatten ett växande problem. Rester av de läkemedel, såväl receptbelagda som receptfria, som vi konsumerar finns kvar i urin och avföring och förs med avloppsvattnet ut i mark, sjöar och vattendrag. Där bidrar de till övergödning och tas upp av växter och djur. I dag är våra reningsverk inte byggda för att hantera detta.

För att bukt med det här problemet har regeringen gett ett särskilt uppdrag till Naturvårdsverket. Verket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Det får använda 145 miljoner kronor för att ge bidrag till investeringar i

  • dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
  • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening, detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovs­bedömning, planering, projektering, upphandling, installation och drift av läkemedels­rening.

Kommuner och VA-huvudmän kunde fram till i maj söka bidraget. Mycket talar dock för att fler kommuner än de som sökt skulle kunna dra nytta av ett stöd för denna typ av investeringar. Det finns därför anledning för regeringen att överväga om inte ett fortsatt och breddat stöd till alla Sveriges kommuner vore motiverat.

Hans Hoff (S)

Erica Nådin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)