Samordna stödet till barnen och deras familjer

Motion 2019/20:1391 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett mer samordnat stöd till barn med funktionsnedsättning som utgår från barnets bästa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barns bästa behöver på alla sätt vara i fokus när vi fattar beslut. Alla barns rätt att få delta och få likvärdiga förutsättningar. När det gäller barn med funktionsnedsättningar finns det ett särskilt ansvar att ta detta på allvar. Olika hinder i samhället kan innebära svårigheter för barnen att delta på kultur- och sportevenemang eller i andra sammanhang. Studier visar också att barn med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än andra barn. Detta sammantaget gör det angeläget att vi ser till barnens bästa och deras möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Enligt barnkonventionen har vi också skyldigheter att bland annat möjliggöra barns aktiva deltagande i samhället.

Barn med funktionsnedsättning och deras familjer behöver ett mer samordnat och flexibelt stöd. Frågan är hur vi kan organisera detta bäst.

Kommunerna har ansvar för ett stort antal insatser och verksamheter som alla barn är del av. Allt från skola, fritids, fritidsaktiviteter, korttidsverksamhet med mera. Om kommunerna skulle få ett mer övergripande ansvar för insatserna för barn och unga upp till 16 år skulle det kunna innebära ett mer samordnat stöd. Det skulle också kunna ge förutsättningar för kommunerna att överväga vilka insatser som kan komplettera varandra för att ge barnet det bästa stödet och insatserna. Det kan handla om allt från de generella insatser som nämnts, förebyggande insatser men också mer riktat stöd som personlig assistans eller liknande. Allt utifrån den individuella plan som ska och bör vara utgångspunkten. I alla beslut och utredningar måste barnets bästa vara i fokus, förståelig information ges och barnets åsikt höras. En fördjupad översyn om hur ett mer samordnat stöd kan ges till barn och deras familjer bör genomföras. I detta bör det ingå förslag på hur kommunernas kompetens och resurser för ändamålet kan stärkas.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Erica Nådin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)