Nollvision för alla

Motion 2019/20:1383 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett krav på tillgång till skydd för små barn under tre år, babyskydd, bilbarnstol t.ex. i bussar där krav om att använda bilbälte ges och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att använda bilbälte i bil har varit lag länge och är numera accepterat; de flesta spänner fast sig. Detta har räddat många liv. Att använda bilbälte i buss är numera lagstadgat men långt ifrån alla gör det, trots att busschaufförerna numera ofta påminner om detta! Mer upplysning och information om detta behövs, så att det blir självklart – för alla!

Alla behöver dock inte använda bälte i buss det finns undantag: barn under tre år är undantagna!

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig, och ska använda bältet. I det fall det finns särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år tillgängliga på bussen bör dessa användas.[1]

I bil är det självklart med bakåtvända barnstolar och sittkuddar m.m. men i bussar finns ingen regel för dem som är riktigt små. De kan vara helt obältade trots att bussen färdas i 100 kilometer i timmen!

Bussar som ännu inte har bälten får inte köra lika fort som bussar med bälten – men det sägs inget om att bältet ska användas om det finns tillgång till det.

En tung buss får framföras i 100 kilometer i timmen endast om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte annars får bussen framföras i högst 90 kilometer i timmen. Hastigheterna 90 eller 100 kilometer i timmen gäller förutsatt att inte lägre hastighetsbegränsning gäller på vägen.[2]

Många bussbolag och flera regionala kollektivtrafikmyndigheter har uppmärksammat detta och erbjuder sina små passagerare olika typer av säkerhetsutrustning. Föräldrar ser oftast till att det finns tillgång till barnstolar etc. när de bokar sina bussresor eller beställer taxi. Men när resenärer har bokat tåg och erbjuds buss som ersättningstrafik – då har den vuxne ingen möjlighet till framförhållning i fråga om barnsäkerheten. Därför bör det övervägas att införa krav på tillgång till säkra platser för alla i bussen, även de allra minsta, vid all busstrafik.

Vid tidigare behandling har framkommit att det inte är möjligt att lagreglera detta eftersom tekniska krav på bussar regleras i det typgodkännanderegelverk som utfärdas av FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), vilket i praktiken innebär att reglerna för bältesanvändning måste vara harmonierade i hela EU.

Detta hindrar dock inte att små busstrafikanter erbjuds babyskydd, bilbarnstol eller kudde som komplement till de bilbälten som redan är installerade i enlighet med tidigare bestämmelser. Ej heller att bussfabrikanter erbjuder innovationer som barnstol i ryggstödet och liknande, allt i nollvisionens anda.

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)


[1] Från Transportstyrelsens hemsida.

[2] Ur Transportstyreslens hemsida.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)