Gemensam Östersjöförvaltning

Motion 2019/20:1382 av Hanna Westerén m.fl. (S)

av Hanna Westerén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska behovet av en gemensam Östersjöförvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Redan år 2008 rapporterade Världsnaturfonden (WWF) att sju av de tio största döda bottnarna i världshaven finns i Östersjön. Detta baseras på forskningsdata från World Resources Institute (WRI). De döda bottnarna täcker i dag områden som är nära dubbelt så stora som hela Danmark.

Situationen är mycket allvarlig, och de utbredda miljöhoten i Östersjön är en angelägenhet för alla länder som delar kustremsa till samma hav. Det är ett sedan länge fastslaget faktum att det råder en massiv syrebrist i Östersjön större än på 50 år. Det får allvarliga följder. Dels ökar övergödningen och algblomningen i Östersjön, dels får det stora konsekvenser för till exempel torskbeståndet. Andra bidragande orsaker till Östersjöns är återkommande utsläpp av miljöfarliga ämnen, överfiske, brist på inflöde av saltvatten och en överhängande risk för allvarliga fartygsolyckor. Många av dessa problem kräver åtgärder på land. 80% av alla föroreningar som rinner ut i Östersjön kommer från vattendrag i de nio länder som angränsar till vårt gemensamma innanhav.

Trots det alarmerande tillståndet i Östersjön rymmer vårt innanhav ett unikt ekosystem med ett rikt djur- och växtliv. Förutsättningarna för att rädda Östersjön är mycket goda, men det ter sig alltmer uppenbart att Östersjön är i kraftig obalans. De närmaste åren kommer att bli avgörande för Östersjöns framtid.

Miljöproblemen är i allra högsta grad gränsöverskridande. Detta ställer höga krav på ett gemensamt ansvarstagande och agerande från länderna runt Östersjön för att hitta gemensamma och konsekventa lösningar för att värna ekosystemet i vårt gemensamma hav.

Väl medveten om existerande samarbeten och beslut inom bland annat Helcom, CBSS, BSPC till exempel Baltic 2030 Action Plan, bör regeringen fortsatt vara pådrivande i att utveckla och utöka förvaltningssamarbetet mellan alla länder och regioner kring Östersjön.

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)