Hållbar energiförsörjning

Motion 2019/20:1381 av Hanna Westerén m.fl. (S)

av Hanna Westerén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för att nå Sveriges högt uppsatta miljö- och klimatmål fortsatt verka i enlighet med den ingångna energiöverenskommelsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet och en låg miljö­påverkan som levererar el till konkurrenskraftiga priser. Den blocköverskridande överenskommelsen på energiområdet är en milstolpe som skapar långsiktighet för marknadens aktörer, inte minst elintensiva industrier, och den bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

Den förnybara elproduktionen ska byggas ut så att elsystemet blir 100 procent förny­bart till 2040. Genom moderniseringar och effekthöjningar av vattenkraften, vindkraft, energilagring, el från högeffektiv kraftvärme baserad på avfall och bio­bränslen och utbyggnad av solceller ska Sverige klara utfasningen av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning.

Den svenska modellen utvecklas med trygg och hållbar el. Regering och riksdag bör därför i enlighet med Energiöverenskommelsen och Sveriges högt satta miljö- och klimatmål prioritera följande.

  • Utbyggnad av förnybar energi: främja investeringar i vind, sol, biobränslen och andra förnybara energikällor. Forskning och innovation på energiområdet måste fokusera på klimatomställning, resurseffektivitet och sådant som stärker svensk tillväxt och export.
  • Fortsatt energieffektivisering: satsningarna på energieffektivisering måste öka. Företag och branschorganisationer ska involveras i arbetet med att ta fram ytterligare mål och styrmedel för fortsatta förbättringar på energieffektiviseringsområdet.
  • Minska risken för effektbrist: elnäten måste utvecklas för att klara av både varierande produktion och kunder som ändrar sina användningsmönster. Utvecklingen mot smarta elnät och utbyggnaden av elnäten ska fortsätta. Elmarknaden ska fortsätta utvecklas så att det inte blir risk för effektbrist under tider med hög efterfrågan.

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

Marlene Burwick (S)

Malin Larsson (S)

Magnus Manhammar (S)

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)