Sälar i vår skärgård

Motion 2019/20:1367 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av sälstammen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet sälar har de sista årtiondena ökat markant. Lägger man samman det förmodade antalet av gråsäl, knubbsäl och vikare så torde det idag vida överstiga 100000 individer. Det gör att stammen får ett övertag mot andra arter.

Sammantaget ställer det till problem för såväl yrkes- som fritidsfiske. Redskap förstörs med stora ekonomiska konsekvenser. Lägger vi till den biologiska påverkan den samlade numerären av säl har på fiskbeståndet så ser vi att antalet individer måste minskas i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Mot bakgrund av detta bör regeringen se över om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med problemet, till exempel att utöka licensjakten till att gälla fler sälarter. Detta ligger också väl i linje med livsmedelsstrategin att främja ett hållbart fiske i Sveriges vatten.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)