Förbifart Härnösand

Motion 2019/20:1366 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förbifart Härnösand ska ingå i den nationella vägtransportplanen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ökande trafikmängder på väg E4 genom Västernorrland medför gradvis försämrade förhållanden på befintlig väg. Det finns stora behov av förbättringar för E4, framför allt på avsnitt där vägen passerar genom tätorterna Härnösand och Örnsköldsvik. För att komma till rätta med detta måste planering och genomförande av omfattande åtgärder på väg E4 göras.

Genomfarten genom Härnösand är besvärlig som nationell stamväg både ur trafiksäkerhets-, miljö- och framkomlighetssynpunkt. Att genomfarten är en del av gatustrukturen innebär också en mängd anslutningar från lokalgator och parkeringar i centrum, liksom utfarter från enskilda fastigheter. Genomfartstrafiken får till följd av detta låg framkomlighet då högre hastighet än 50 km/h inte kan tillåtas. Omgivande bostadsbebyggelse utsätts för buller och avgaser från den tidvis intensiva trafiken.

Förbifart Härnösand finns inte med i den nu gällande nationella vägtransportplanen för åtgärder under kommande år, trots att E4 genom Härnösand är en vägsträcka med många brister.

Eftersom planeringsprocessen för denna typ av objekt tar flera år i anspråk är det angeläget att påbörja arbetet. Jag anser att ytterligare investeringar behövs på E4 bland annat för att kunna förbereda bygget av förbifart Härnösand.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)