Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2019/20:1365 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra ytterligare förändringar i socialtjänstlagen så att kommunerna får erbjuda hemtjänst till äldre personer och andra sociala tjänster genom ett förenklat ansökningsförfarande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Linköpings kommun har arbetat för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst med god kvalitet både inom hemtjänsten och sociala stödinsatser. Detta har bland annat lett till att de flesta stödinsatser inom individ- och familjeomsorg inte kräver biståndsbeslut. Den enskilde kan istället själv kontakta verksamheter som erbjuder stöd, till exempel missbruksvård, familjebehandling, boendestöd och stöd vid våld i nära relationer. Utförare/verksamheter erbjuder sociala tjänster utifrån villkor i de avtal man efter konkurrensupphandling tecknat med kommunen. De tjänster som erbjuds och deras kvalitet är väl beskrivna i avtal. Tjänsterna grundar sig på bästa tillgängliga kunskap (evidens) och avtalen följs kontinuerligt upp. Det har visat sig att fler får hjälp snabbt, billigare och enkelt.

Utvecklingen i Linköping har lett till att fler människor söker stöd i ett tidigare skede. Det har blivit enkelt och avdramatiserat att söka hjälp hos socialtjänsten. Sättet att nå socialtjänstens stöd- och behandlingsinsatser börjar mer likna andra välfärds­områden, som till exempel barnomsorg och primärvård. Många människors tvekan att söka hjälp hos socialtjänsten har minskat. Brukarperspektivet har genom detta sätt att arbeta stärkts betydligt.

Inom hemtjänsten har den enskilde över 75 år på ett enkelt sätt kunnat vända sig till en av kommunen godkänd hemtjänstutförare och fått önskade insatser inom ett par dagar. Utföraren har vidarebefordrat den enskildes ansökan till en handläggare och den enskilde har fått ett biståndsbeslut både för sina insatser och avgift. Självklart har den som så önskar alltid rätt att få sin sak utredd och biståndsprövad.

En förändring i socialtjänstlagen eller en komplettering så att kommunerna får erbjuda hemtjänst till äldre personer och andra sociala tjänster genom förenklat ansökningsförfarande enligt Linköpingsmodellen kan vara ett bra alternativ för såväl medborgare som socialtjänsten.

Regeringen bör se över möjligheterna för ytterligare förändringar i socialtjänstlagen så att kommunerna får erbjuda hemtjänst till äldre personer och andra sociala tjänster genom förenklat ansökningsförfarande.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)