Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Motion 2019/20:1351 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att beakta investeringar i Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ådalsbanan söder om Västeraspby rustades upp mellan åren 2003 och 2012. Det byggdes om och byggdes även delvis ny järnväg mellan Sundsvall och anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Den nyrustade banan invigdes i september 2012. Den ursprungliga banan byggdes 1890–1925.

Genom att Ådalsbanan rustats upp har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter.

Den norra delen av Ådalsbanan mellan Långsele och Västeraspby åtgärdades dock inte och är i mycket dåligt skick och trafikeras bara av godståg. Den sträckan har inte heller någon fjärrstyrning. För företag som SCA och Mondi som använder denna sträckning är den oerhört viktig; om den inte fanns skulle transporter på väg bli nödvändiga.

Upprustningen av resterande del av Ådalsbanan skulle också ge omledningsmöjligheter mellan stambanan i Norrlands inland och järnvägen längs kusten. Det skulle skapa trygghet för industrin och även persontransporter vid eventuella störningar på stambanan.

Någon reguljär persontrafik förekommer idag inte på norra delen av Ådalsbanan. En upprustad Ådalsbana skulle kunna möjliggöra persontrafik. Detta skulle bidra till utvecklingsmöjligheter för Västernorrlands län genom förenklad pendling.

På 1970-talet kunde tågen köra 90–100 km/h på banan. På grund av bristen på underhållsarbete har banans tillåtna hastighet kontinuerligt sänkts och är nu nere på 40 km/h. Det förekommer också en hel del urspårningar på banan till kostnader för både industrin och Trafikverket. Skogsnäringens behov av en upprustad järnvägssträcka mellan Västeraspby och Långsele är akut.

Även om ett visst underhållsarbete utförs under hösten 2015, för att åtgärda de mest akuta bristerna så att banan inte ska behöva stänga helt, så är det långt ifrån tillräckligt. För att banan på allvar ska kunna fungera tillfredsställande för godstrafik och för att möjliggöra persontransporter bör ytterligare investeringar beaktas. Det räcker inte att lappa och laga det mest akuta. 

Jörgen Berglund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)