Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2019/20:1349 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsgivaravgifter betalas å löntagarnas vägnar av deras respektive arbetsgivare. En stor del av löntagarna är omedvetna om de olika avgifterna och framförallt om deras storlek. Att det är en så ytterligare stor del för företagarna att betala utöver den synliga lönekostnaden är ännu flera omedvetna om. Det är viktigt att öka förståelsen hos allmänheten för hur vårt skattesystem ser ut och fungerar.

Svenskt Näringsliv har i en undersökning i februari 2015 frågat 1 000 personer olika frågor om det svenska skattesystemet. Resultaten från den undersökningen pekar på att allmänheten i genomsnitt underskattar skatternas omfattning med 35 procent. Ett annat sätt att uttrycka underskattningen är att för varje tvåkrona man tror att man betalar i skatt, är den faktiska skattebetalningen i själva verket tre kronor.

Med tanke på den senaste tidens debatt gällande de offentliga åtagandena och att många människor inte känner att staten lever upp till sina, bland annat gällande skolan, sjukvården, försvaret och rättsväsendet, finns det anledning att diskutera hur skatte-systemet kan bli mer transparent. 

I synnerhet tycks arbetsgivaravgifterna vara förvirrande. En överväldigande majoritet tror att dessa avgifter primärt är en skatt på företagaren, och inte på den anställde. En bidragande förklaring kan vara att blott en tredjedel av arbetsgivarna redovisar skatterna på lönebeskeden.

Det är mycket bra att en tredjedel redovisar detta men det borde i förlängningen vara hundra procent.

Ett sätt att kunna närma sig målet är att alla offentliga arbetsgivare, stat, kommuner och landsting, blir skyldiga att redovisa de olika arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet.

I dagens moderna lönesystem så innebär det inte heller något merarbete, det brukar vanligtvis göras genom att bara kryssa i en ruta om att alla avgifter ska redovisas.

Att redovisa alla de olika delarna i arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet skulle vara ett steg mot att göra det svenska skattesystemet mera transparent.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)