Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2019/20:1345 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för förbifart Örnsköldsvik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter. I dag passerar E4 genom centrala Örnsköldsvik med uppemot 22000 fordon per dygn. Örnsköldsvik är ett viktigt industrinav för bland annat exportnäringarna skog- och försvarsindustri. God infra­struktur är en förutsättning för att företag ska kunna exportera sina varor och tjänster. Den stora mängden trafik bidrar också till bullerproblem och luftföroreningar i staden. Dess­utom delar E4 Örnsköldsviks centrum i två delar. En ny E4 förbi Örnsköldsvik skulle ge:

  • Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter i Örnsköldsvik.
  • Förbättrad tillgänglighet och framkomlighet på väg E4.
  • God trafiksäkerhet på väg E4.
  • Förbättrade möjligheter för näringslivet.
  • Minskad risk för olyckor med farligt gods i centrala Örnsköldsvik.
  • Förbättrad miljö med avseende på buller och luft i Örnsköldsvik.
  • Försumbar negativ påverkan på natur- och kulturmiljö.
  • Förbifart och genomfart ska sammantaget ge lägre utsläpp av klimatgaser än tidigare.

Trafikverket jobbar med planer för en ny E4 genom Åsberget strax utanför Örnskölds­viks centrum. Den nya tänkta sträckningen leder bort trafik från centrum och ger bättre trafiksäkerhet, mindre buller och bättre luftkvalitet. Det ger också smidigare trafik­platser norr och söder om tunneln, och ger en bra koppling till det lokala vägnätet. I nuläget finns det inga pengar avsatta för projektet i förslaget till Nationell plan 2018–2029. Jag anser att ytterligare investeringar behövs på E4 bland annat för att kunna starta bygget av förbifart Örnsköldsvik. Det är en viktig sträcka inte bara för de som bor i Örnsköldsvik utan också för vårt viktiga näringsliv.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)