Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2019/20:1334 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över myndigheters befogenheter att lagra trafikuppgifter tillhandahållna av transportföretag m.fl. och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom de flesta svenska myndigheter bedrivs ett underrättelsearbete jämsides den ordinära verksamheten. Olika myndigheter har olika behov av information för att kunna utföra sitt arbete på effektivaste sätt och eftersöka uteblivna skatter, illegala varor eller andra tillståndspliktiga varor. Det kan till exempel handla om att ett företag anmält fel tullsats vid import till systematisk insmuggling av alkohol i syfte att undvika punktskatter. De flesta personer använder sig av olika transportföretag för att på ovanstående sätt undgå de regler som gäller i Sverige. Våra myndigheter behöver information om bl.a. hur, när, vem och hur ofta en eller flera personer eller ekipage passerar med olika transportmedel in eller ut från landet. Möjligheten att t.ex. koppla en misstänkt till flera insmugglingsresor ökar också drastiskt om myndigheterna har rätt att lagra trafikuppgifter och sedan bearbeta dem i syfte att bl.a. utkristallisera mönster och frekvens på aktiviteterna. Därmed kan personerna eftertaxeras och statens inkomster i fråga om skatter kan öka. Personer som är misstänkta för kriminell verksamhet kan även identifieras lättare och fångas upp om transportföretag delger trafikinformation, passagerarlistor eller liknande till våra brottsbekämpande myndigheter.

Med tillgång till underrättelser samt möjlighet att lagra dessa för bearbetning i underrättelsesyfte ger vi goda förutsättningar för myndigheterna att ha en effektivare brottsbekämpning.

Anders Hansson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)