Underlättad byggnation på landsbygden med andra krav och fler dispenser i fråga om avloppslösningar

Motion 2019/20:1326 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en utvärdering av hur stor den totala miljönyttan är av att installera nya enskilda avlopp i vissa områden på landsbygden och i ren glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna ännu större möjligheter att ge dispens för utbyggnad av enskilda avlopp på landsbygden och i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor bor idag på landsbygden och i ren glesbygd. Det är områden där människor kan ha långt till kommunal och statlig service och med dåliga kommunika­tioner.

På grund av detta är ofta huspriserna relativt låga och det är svårt att kunna sälja sitt hus och därmed kan det vara svårt att få tillbaka de investeringar man gjort i huset och fastigheten. Det medför att varje investering fastighetsägaren måste göra noga övervägs med nyttan. Att bygga om enskilda avlopp av miljöskäl för att spara en mängd som motsvarar en kaffekopp fosfor per år i utsläpp kan inte anses rimligt i vissa landsbygds- och glesbygdsområden.

Därför är det viktigt att man väger in den totala miljönyttan eller totala miljöpåverkan med att bygga enskilda avlopp och göra en så stor investering. Ofta kan både transporter, tillverkning av avloppssystem och byggnationen m.m. påverka miljön mer än det man försöker spara i utsläpp.


Kommunerna bör även ges ännu större möjligheter att ge dispens för vissa fastig­heter där man bedömer det som rimligt att miljönyttan inte väger upp den totala miljö­kostnaden och investeringen.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)