Underlättade ansökningar om EU-stöd

Motion 2019/20:1325 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla ansökningshandlingarna för föreningar för att söka EU-stöd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förkorta handläggningstiderna för ansökningar om EU-stöd och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillhandahålla råd och understöd vid ansökan om EU-stöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I landsbygdsprogrammet kan man söka flera olika projektstöd för insatser på landsbygden. Det handlar bl.a. om stöd till friidrotts- och idrottsanläggningar, kommersiell och offentlig service, småskalig infrastruktur, rekreation och turism.

Problem uppstår dock i för stor utsträckning när dessa EU-stöd ska sökas. Ansökningshandlingarna är ofta komplicerade och kräver inte sällan extern hjälp, ofta till höga kostnader.

En översyn av processen för att söka dessa stöd bör därför övervägas i syfte att underlätta ansökningarna och främja sökandet av dessa projektstöd.

En annan tydlig brist är när föreningarna frågar om olika saker i ansökningshandlingarna och då möts av att det svarar vi inte på eller vi kan inte hjälpa till. Handläggningstiderna är också ett problem. Därför bör möjliga åtgärder för att korta dessa ses över.

Det är viktigt att stöd inom EU som Sveriges föreningar ska kunna söka har enkla och tydliga ansökningsprocesser som föreningarna klarar av att göra själva utan dyra konsulträkningar. Idag förlorar Sveriges föreningar och landsbygden många goda idéer och utvecklingsmöjligheter på grund av att vi har en sådan byråkratisk och krånglig ansökningsprocess för EU-stöden.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (3)