Behov av test- och demonstrationsanläggningar för kärnkraft

Motion 2019/20:1296 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör ges i uppdrag att finansiera test- och demoanläggningar som kan utveckla fjärde generationens kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år som går förändras atmosfärens sammansättning och förekomsten av koldioxid ökar stadigt. Att bromsa den utvecklingen är ett gemensamt åtagande för världen och absolut centralt för att kunna minska risken för omvälvande naturkatastrofer. Alla länder måste bidra och för Sverige är det därför viktigt att satsa på ren energiproduktion baserad på kärnkraft, vattenkraft och biobaserade energikällor.

En energimix fri från koldioxid kan också bli en framtida exportnäring, inte minst för att reducera fossil energiproduktion i grannländer såsom Danmark, Polen och Tyskland. Vi måste ledas av en politik som inte skadar klimatarbetet.

I en tid då elpriser och klimat påverkas stort av världens energiproduktion måste Sverige satsa mer på utveckling av test- och demoanläggningar som möjliggör produk­tionstester av olika slags klimatneutral energi, däribland den fjärde generationens kärnkraft.

Då det gäller kärnkraft finns det många intressanta frågor att fördjupa sig i, såsom att använt kärnbränsle skulle kunna återanvändas och ge mångfalt mer energi utan att nya uranfyndigheter behöver tas i anspråk, att avfallet skulle kunna behandlas så att tiden det är strålningsfarligt minskar till en bråkdel, liksom att driva mindre kärnkraftverk mer kostnadseffektivt. Fler möjligheter står till buds men för att kunskapen ska bli praktiskt användbar måste man också våga prova olika lösningar i praktiken. Därför behövs test- och demoanläggningar som ger möjlighet att få driftserfarenhet innan man bygger anläggningar för kommersiell drift. Detta vore av största vikt för att stärka svensk teknikutveckling och spetskompetens på området. Energimyndigheten borde därför få i uppdrag att finansiera en sådan investering.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknade att Sverige måste uppvärdera kärnkraftens stora betydelse för såväl klimatet som elproduktion och vikten av att stärka svensk teknikutveckling och kompetens. Test- och demoanläggningar är därmed en viktig förutsättning. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)