Utöka Bolagsverkets uppdrag

Motion 2019/20:1294 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida Bolagsverket bör ha en mer kontrollerande funktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Bolagsverkets uppdrag ingår att skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra.

Bolagsverket har tre grundläggande funktioner:

  • Myndighetsutövning (granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, beslut m.m.)
  • Service och information (företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar)
  • Förenkling (förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster)

När en person vill starta ett företag ska detta företag registreras hos Bolagsverket. Personen ska också ange vilka som ingår i företagets styrelse m.m. Här uppstår dock ett problem sett ur ett ekobrottsperspektiv.

Bolagsverket har endast ett förvaltande uppdrag och inte ett kontrollerande uppdrag. Visst, verket kontrollerar t.ex. att rätt uppgifter lämnas in eller anmäls, att årsredovisningar lämnas in och att fakta om företagen finns tillgängliga. Ingen faktagranskning sker dock på mer ingående sätt än att anmälda styrelseledamöter får ett brev hemskickat till sig om att de är angivna som styrelseledamöter i ett bolag. Om de inte har något att invända mot detta så behöver de inte svara på Bolagsverkets brev. För ett företag med ont uppsåt som angivit bulvaner eller andra personer som styrelseledamöter, så finns således ingen risk för kontrollerande åtgärd från Bolagsverket sida.

Det finns en lång rad exempel på företag som utnyttjar ett hål i Bolagsverkets instruktioner för att sätta sina bedrägeriplaner i verket. Genom att t.ex. blåsa upp sina omsättningssiffror i den årsredovisning som årligen skickas in till Bolagsverket kan bolagen framstå som solida och seriösa.

Siffrorna ligger sedan till grund för bolagets kreditbetyg och därmed är bedrägerihärvan igång. På några veckor kan bedragarna lura till sig miljonbelopp i form av lån och kreditköp innan bluffen avslöjas.

Regeringen har gett Bolagsverket viss befogenhet att kontrollera, men den kontrollen har istället blivit den mer formella kontrollen att anmälningar sker i tid, att årsredovisningar skickas in osv. Någon utförligare kontroll av det material som skickas in har inte Bolagsverket fått.

Den 17 december 2018 redovisade Bolagsverket enligt regeringsbeslut  N2018/01305/SUN sina slutsatser och önskemål om förändrad lagstiftning för att kunna bli just mer kontrollerande och utredande. Till dags datum har ingen förändrad lagstiftning presenterats.

Enligt min mening bör Bolagsverket få den tydliga och klara uppgiften att även kontrollera riktigheten i de i ansökan angivna styrelseledamöterna, att årsredovisningar som ingivits är korrekta samt ges möjligheten att vidta ytterligare åtgärder i enlighet med de önskemål som presenterades i december 2018 i syfte att komma åt misstänkta bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.  

Anders Hansson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)