Utvärdering och översyn av elcertifikatssystemet och dess verkliga samhälls- och miljönytta

Motion 2019/20:1292 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)

av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en grundläggande utvärdering av elcertifikatssystemet och dess kostnader för samhället och konsumenterna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn och utvärdering av om elcertifikatssystemet verkligen är det mest effektiva och samhällsekonomiskt bästa sättet att uppnå miljönytta och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av att helt slopa elcertifikatssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En rapport från Timbro konstaterar att genom elcertifikatsystemet subventioneras ny förnybar elproduktion av elkonsumenterna. Det har förekommit flera olika argument för att motivera subventioner av förnyelsebar el, som att dessa stimulerar den teknologiska utvecklingen, skapar fler arbetstillfällen och bidrar till en säkrare eltillförsel.

Men dessa argument visar sig ha ett mycket svagt, om ens något, stöd i den akademiska litteraturen. Samhällsekonomiska utvärderingar av liknande subventioner pekar på att de snarare medför merkostnader för hushållen, både i Europa och i Nordamerika.

Sveriges elcertifikatsystem har enligt samma rapport även i ett försiktigt basscenario medfört både betydande omfördelningar från elkonsumenter till ägare av vissa typer av kraftverk och merkostnader för elproduktionen i landet. Om syftet med elcertifikatsystemet hade varit att generera ett visst antal terawattimmar förnyelsebar el så hade marknaden kunnat uppnå detta mål senare, men till en lägre kostnad för svenska hushåll.

Med anledning av denna rapport och det faktum att elcertifikatsystemet har funnits sedan 2003 behövs definitivt en översyn av systemet. Dels för att utvärdera om det verkligen har varit så effektivt som man trodde men också för att dra lärdom inför framtiden.

När det är skattemedel och konsumenter som betalar för att stimulera nya miljösatsningar måste det ställas tydliga krav på att det verkligen är de mest effektiva sätten att använda pengarna på och om miljönyttan verkligen är tillräcklig i relation till kostnaderna. När man inför nya system och nya beskattningar måste man också vara beredd på att ompröva, utvärdera och eventuellt slopa dem om de inte uppfyller förväntade krav. 

Det är därför av vikt för samhället att det görs göra en grundläggande utvärdering av elcertifikatsystemet och dess kostnader för samhället och konsumenterna. En sådan ska undersöka om elcertifikatsystemet verkligen är det mest effektiva och samhällsekonomiska bästa sättet att uppnå miljönytta samt se över effekterna av att helt slopa elcertifikatsystemet.

Sten Bergheden (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (3)