Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten för de män som är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden med mödrarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att fadern automatiskt ges gemensam vårdnad om barnet i samband med att faderskapet bekräftas i det fall fadern är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden med modern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kan vara en krånglig process att få juridisk rätt till sina egna barn som ogift man. Dagens lagstiftning är föråldrad, skriven för en annan tid och behöver moderniseras.

Som gift man i en olikkönad relation får barnets far automatiskt faderskapet bekräftat och gemensam vårdnad om barnet. Som far till ett barn i en relation där föräldrarna inte är gifta med varandra är processen att ges juridisk rätt till sina barn onödigt lång och föråldrad.

För par som inte är gifta måste fadern efter att barnet är fött besöka socialförvaltningen i respektive hemkommun för att fastställa sitt faderskap till barnet. Detta görs skriftligt tillsammans med två vittnen som vidimerar intyget. I samband med att faderskapet bekräftas tror många att båda föräldrarna även ges gemensam vårdnad om barnet. Så är inte fallet, efter att fadern bekräftat föräldraskapet behöver båda föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Lagstiftningen är inte bara föråldrad, den medför också risker för barnet. Faderskapet bekräftas först när barnet är fött och skulle fadern avlida innan faderskapet är bekräftat förlorar barnet rätten att ärva från sin far.

Processen kan vara nödvändig då det råder osäkerhet kring vem som är fader till barnet, men för par som är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden behöver processen förenklas i syfte att ge barnet juridisk rätt till båda sina föräldrar. 

För att ge barnet samma juridiska rätt till sina föräldrar bör föräldrarbalken uppdateras så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten samt att barnets far ges gemensam vårdnad om barnet i samband med att faderskapet bekräftas i det fall att föräldrarna är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Magdalena Schröder (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (2)