Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten för de män som är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden med mödrarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att fadern automatiskt ges gemensam vårdnad om barnet i samband med att faderskapet bekräftas i det fall fadern är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden med modern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kan vara en krånglig process att få juridisk rätt till sina egna barn som ogift man. Dagens lagstiftning är föråldrad och skriven för en annan tid och behöver moderniseras.

Som gift man i en olikkönad relation får barnets far automatiskt faderskapet bekräf­tat och gemensam vårdnad om barnet. För fäder till barn i relationer där föräldrarna inte är gifta med varandra är processen för att juridisk rätt till barnen onödigt lång och föråldrad.

För par som inte är gifta måste fadern efter att barnet är fött besöka socialförvalt­ningen i respektive hemkommun för att fastställa sitt faderskap till barnet. Detta görs skriftligt tillsammans med två vittnen som vidimerar intyget. I samband med att faderskapet bekräftas tror många att båda föräldrarna även ges gemensam vårdnad om barnet. Så är inte fallet; efter att fadern har bekräftat föräldraskapet behöver båda föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Lagstiftningen är inte bara föråldrad; den medför också risker för barnet. Fader­skapet bekräftas först när barnet är fött, och skulle fadern avlida innan faderskapet är bekräftat förlorar barnet rätten att ärva sin far.

Processen kan vara nödvändig då det råder osäkerhet kring vem som är fader till ett barn, men för par som är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhål­landen behöver processen förenklas i syfte att ge barn juridisk rätt till båda sina föräldrar.

För att ge barn samma juridiska rätt till sina föräldrar bör föräldrabalken uppdateras så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten samt att barnets far ges gemen­sam vårdnad om barnet i samband med att faderskapet bekräftas i det fall att föräldrarna är sammanboende och lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Magdalena Schröder (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)