Krafttag mot multiresistenta bakterier

Motion 2019/20:1282 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förnya strategin mot antibiotikaresistens och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet mot antibiotikaresistens och för global hälsa i utvecklings- och biståndspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antibiotika har används inom sjukvården sedan 1941 och 1945 fick Alexander Fleming, Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey nobelpriset för upptäckten samt insikterna om en av världens mest använda antibiotikatyper, penicillinet. Tack vara antibiotikan kan vi bota enkla infektioner som tidigare varit dödliga.

Antibiotika resistensen är idag en av vår tids största hot och redan idag finns det bakterier som är motståndskraftiga mot all tidigare antibiotika. Eftersom att inget antibiotikum går att ta till mot dessa infektioner orsakas ca 500 000 dödsfall årligen till följd av resistenta bakterier.

Under allt för lång tid har antibiotikan brukats i för stora mängder och brukats felaktigt, både inom sjukvården och lantbruket. När resistensen mot antibiotikan sprider sig blir det svårare att dels behandla vanliga infektioner så som lunginflammation, men även avancerad vård som exempelvis cancerbehandlingar försvåras då det blir svårare att behandla infektioner orsakade av resistenta bakterier.

Det finns ett stort behov av krafttag kring antibiotika. Fel- och överanvändningen måste upphöra och forskningen och utvecklingen av ny antibiotika behöver öka.

Bättre sanitetsförhållanden, tillgång till rent vatten och ökad tillgång till vaccinationer leder till minskad antibiotikaanvändning och minskar risken för utvecklingen av resistenta bakterier. Vattenförsörjning, sanitet och vaccinationer är därför områden som i större utsträckning bör prioriteras i Sveriges utvecklings- och biståndspolitik.

Regeringen beslutade 2016 om en strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin gäller till 2020 och omfattar arbetat nationellt, inom EU och internationellt. Strategin behöver förnyas och måste kompletteras med initiativ och handlingsplaner och arbetet med global hälsa och mot resistenta bakterier måste tydligare prioriteras i Sveriges utvecklings- och biståndspolitik.

Magdalena Schröder (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (2)