Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget

Motion 2019/20:1275 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra beräkningsmetoden för pensioner till ett prisindex som stämmer bättre överens med den konsumtion som är aktuell för de pensionärer som enbart har garantipension, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vid beräkning av garantipensionerna används konsumentprisindex (KPI) för att anpassa pensionerna till ändringar i konsumentpriserna. KPI ger en sammanvägd bild av hur konsumtionskostnaderna har förändrats. Men KPI är baserat på priser på alla varor och tjänster, både sällanköpsvaror och dagligvaror. För en pensionär med enbart garantipension är dagligvarorna, hyra och så vidare de prioriterade utgiftsposterna. Sällanköpsvaror är dessa pensionärer tvungna att välja bort eftersom de inte har råd att investera i nya bilar, vitvaror, hemelektronik med mera. Eftersom den kategorin konsumtionsvaror har en ofta betydligt lägre prisutveckling än dagligvaror så sänks KPI till en lägre nivå än som motsvarar många pensionärers aktuella konsumtion.

Införandet av ett prisindex som bättre speglar fattiga pensionärers konsumtion skulle ge en mer rättvis justering av garantipensionerna. Regeringen bör därför överväga att låta ta fram ett konsumentprisindex, som anpassas till pensionärers verkliga konsumtion, för beräkning av pensionerna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)