Kvinnors rätt till egen asylprövning

Motion 2019/20:1268 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kvinnors egna asylskäl utreds och prövas på ett tillfredsställande sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med en rättighetsbaserad feministisk migrations- och asylpolitik är det av vikt att Sverige ser till att kvinnors egna asylskäl utreds och prövas på ett tillfredsställande sätt, för att säkerställa att de kan tillgodogöra sig sin rätt till internationellt skydd. Gransk­ningar av bl.a. Concord Sverige, som samlar flertalet av civilsamhällets aktörer, visar att så inte alltid är fallet idag.

Kvinnors uppehållstillstånd är ofta kopplat till familjegruppen och framförallt makens asylskäl. Skälet är att kvinnors egna asylskäl inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning vid asylprövningar. Kvinnor kan då riskera att få avslag trots giltiga asylskäl som inte framkommit. Att kvinnors uppehållstillstånd i många fall kopplas till maken innebär också avsaknad av oberoende skyddsstatus. Det innebär en risk för att kvinnor fastnar i destruktiva förhållanden.

Genom att kvinnors egna asylskäl utreds oberoende av mannen skulle till exempel kvinnor i våldsutsatta situationer ha bättre förutsättningar att lämna sin partner utan att riskera att bli utvisade.

För att säkerställa att kvinnors egna asylskäl identifieras och prövas på ett till­fredsställande sätt, krävs också att handläggare på Migrationsverket har större kunskap och bättre rutiner för att upptäcka kvinnors asylskäl. Det innefattar bland annat bättre kompetens för att ställa frågor relaterade till sexuellt trauma utan att återtraumatisera, möjlighet för makar att kunna intervjuas separat och utan barnen närvarande och tydligare integrering av könsrelaterad könsbaserad problematik från landinformationen. Studier från till exempel Röda Korset och UNHCR visar att det finns ett stort behov av att förbättra detta arbete hos Migrationsverket för att säkerställa genusmedvetna asyl­bedömningar.

Alla kvinnor ska ha rätt till egna asylskäl och rätt till en separat asylutredning. Att kvinnor hamnar i skymundan kan inte längre accepteras.

Aylin Fazelian (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)