Hastighetsövervakning vid skolor

Motion 2019/20:1260 av Isak From (S)

av Isak From (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ideella insatsers betydelse för trafiksäkerhetsinsatser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stötta samhällsviktiga ideella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varannan förare kör för fort utanför skolor visar en ny studie av Motormännen (MSverige). Det behövs därför fler insatser för att säkra trafikmiljön vid skolor. Alla barn i hela landet ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför måste vi hitta fler åtgärder för att se till att miljön runt skolorna blir säker.

Ju fler bilar och lastbilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Det är viktigt att vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

När hastigheten utanför 32 skolor i 20 kommuner kontrollerades av Motormännen Sverige, visade det sig att 53 procent av alla förare kör över hastighetsgränsen. I Östergötland låg siffran på skrämmande 91,9 procent. I undersökningen passerade 7300 fordon hastighetskontrollerna. Av dessa fordon var 86 procent privatpersoner och 14 procent yrkeschaufförer. I båda grupperna körde över hälften över hastighetsgränsen.

Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt. Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt när höstterminen börjar. Det är oroväckande med såna dystra siffror utanför skolor. Det är inte alltid det körs väldigt fort, men det är fortfarande över hastighetsgränsen.

En obehaglig detalj är fortkörningssiffran för lastbilar. 100 procent i Östergötland. Inte en enda av de 27 tunga fordonen som passerade skolorna körde inom rätt hastighet. Det är tyvärr så att lastbilar kör fortare inne i tätort, särskilt när det inte finns några farthinder. När det kommer till hastigheter har ju läkare också konstaterat att det är en mycket större chans att klara sig om hastigheten är under just 30. Och det handlar om skolor där våra barn går. Motormännens insatser visar verkligen hur det ser ut. Det krävs mer för att få trafikanter att följa skyltningen.

Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt som det är möjligt skulle minska risken för olyckor. Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras.

MSverige menar att fortkörningar inte är ovanligt utan snarare norm och därav var det tyvärr inte oväntat att siffrorna skulle ligga så högt i antal fortkörningar. I Sverige har vi en god moral när det kommer till nykterhet, men tydligen inte hastighet vid skolor.

Andel fortkörare, procent vid MSveriges mätning vid skolor

Klubb/avdelning

Personbil

Taxi

Lastbil

Buss

Övriga*

Blekinge

43,4

2,0

50,0

33,3

71,4 (Sölvesborg, Karlskrona)

Eskilstuna

1,8

81,3

44,7

41,2

37,5

Katrineholm

46,0

x

50,0

50,0

x

Karlstad

48,5

36,4

54,5

0,0

75,0 (Torsby)

Skaraborg

70,1

66,7

41,7

43,5

66,7 (Skövde,
Falköping,
Mariestad)

Skåne NV

40,4

42,1

41,7

50,0

x (Ängelholm,
Klippan)

Skåne SV

14,7

22,2

15,7

x

x (Malmö)

Skåne Ö

71,9

95,2

29,4

57,5

80,0 (Kristianstad, Hässleholm)

Umeå

6,4

23,1

39,1

6,3

22,7

Västervik

63,5

100,0

77,8

51,6

44,4

Västmanland

35,3

90,9

77,8

x

50,0 (Västerås)

Örnsköldsvik

40,3

93,2

75,7

65,6

37,5

Östersund

45,9

x

25,0

x

x

Östergötland

81,3

95,7

100,0

90,6

91,7 (Linköping,
Motala)

Källa: M Sverige.

*Övriga fordon omfattar motorcykel, moped och mopedbil.

Sunt förnuft eller polisens insatser hjälper uppenbart inte. Det krävs därför att ideella insatser som Motormännens insatser vid skolor stöttas och uppmuntras.

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut statsbidrag till organisationer på konsumentområdet. Bidraget ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika områden.

Varje år delas bidrag ut i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Beslut om bidrag fattas för ett år i taget och föregås av en ansökningsprocess som genomförs under augusti–september varje år. Beslut om vem som får bidrag tas i januari.

Bidraget riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas bidrag. För att få bidrag ska organisationen vara demo­kratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriva verksamhet utan vinstsyfte.

Konsumentverket beviljar inte bidrag till myndigheter, offentliga förvaltningar och andra skattefinansierade verksamheter, aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar.

MSveriges samhällsviktiga arbete förtjänar statligt stöd och regeringen bör överväga hur ideella insatser som MSveriges på bästa sätt kan stöttas.

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare