Bildande av Ombergs nationalpark

Motion 2019/20:1252 av Johan Andersson (S)

av Johan Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildandet av Ombergs nationalpark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östgötska riksdagsledamöter har i flera år motionerat om att Omberg har särskilt skyddsvärda områden med så viktiga naturvärden, kulturella värden och vetenskapliga värden att Omberg bör skyddas och förvaltas som en nationalpark. För detta finns det ett brett stöd i Östergötland, inte minst från Östergötlands länsstyrelse.

Vid utskottets behandling av vår motion 2010 anfördes att bildandet av en ny nationalpark är en lång process som innebär att förslaget ska förankras lokalt och att den aktuella marken ska förvärvas av staten i förväg. Utskottets synpunkter talar för Omberg som nationalpark eftersom staten redan äger marken och det finns en bred förankring i länet i denna fråga. År 2011 avstyrktes motionen utan kommentarer, likaledes 2013.

I maj 2012 invigdes Naturum Tåkern i direkt anslutning till den föreslagna national­parken, vilket medför att man nu har goda förutsättningar att komplettera denna med Naturum Tåkerns besöksanläggning.

Jag anser, på goda grunder, att Omberg har sådana skyddsvärda områden att Omberg bör skyddas som nationalpark.

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)