Sydostlänken är hela nationens angelägenhet

Motion 2019/20:1251 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar på Sydostlänken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sydostlänken bidrar till ökad flexibilitet och robusthet i transportsystemet för både gods- och persontrafik och integrerar Blekinge, södra Småland och Skåne i en gemensam arbetsmarknadsregion. Sydostlänken blir en del i en klimateffektiv transportkorridor för export och import över Östersjön till växande marknader i östra Europa och Asien och ökar regionens och företagens konkurrenskraft. Genom Sydost­länken binder man samman den europeiska transportkorridoren i Sverige med den i Baltikum vilket ger näringslivet ökade möjligheter.

Med 1,6 miljarder och en elektrifiering av rälsen till hamnen i Karlshamn skapas nya möjligheter för mer effektiv godstransport mellan norra Sverige och Blekinge. Tack vare den Sledda regeringens infrastruktursatsningar kommer sträckan mellan Karls­hamn och Olofström, som ska bli ungefär 18 kilometer lång, rustas och ansluta till Blekinge kustbana väster om Karlshamn. Dessutom rustas järnvägen upp mellan Älmhult och Olofström.

Sydostlänken kommer att koppla samman Blekinge kustbana med Södra stambanan. Från Olofström och norrut till Älmhult kommer den att följa nuvarande banvall (Sölvesborg–Olofström–Älmhults järnväg), i princip en upprustning med elektrifiering och ett namnbyte. För sträckan Olofström–Karlshamn finns en järnvägsutredning med beslut om rekommenderad korridor. Kommande järnvägsplan kommer utreda och fastlägga en lämplig sträckning av den nya järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana.

Sydostlänken är inte bara viktig för näringslivet i Blekinge. Sveriges motståndskraft mot störningar, oavsett var de kommer ifrån, kräver bättre infrastruktur i fler lands­ändar. En utveckling av banan bidrar till stabiliteten i järnvägssystemet i södra Sverige och underlättar samtidigt på ett avgörande sätt för den ökade handeln till östra Europa och Asien. Den hårt belastade Södra stambanan söder om Älmhult skulle kunna avlastas genom Sydostlänken.

Trafikverket har också i Järnvägsutredningen beräknat att Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam. Näringslivet i regionen har starkt betonat behovet av Sydostlänken, däribland Volvo Personvagnar, Ikea och Karlshamns hamn.

Ikea bygger ut och stärker sin position i Älmhult, och Volvo Personvagnar har satsat 35 miljarder i Sverige, däribland på nya produktionsanläggningar i Olofström. Tran­sportbehovet kommer dessutom att öka från Volvo i Olofström till sammansättnings­fabrikerna i Kina och den som är under uppbyggnad i USA. Karlshamns hamn har även satsat över 200 miljoner kronor för att med stöd av EU utveckla hamnen med ny kombi­terminal för ökad intermodalitet.

Det är av stor vikt att Sydostlänken ses som en nationell angelägenhet och att regeringen tillser att de utlovade satsningarna genomförs. Det är också av yttersta vikt att infrastruktursatsningarna i Blekinge fortsätter.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)