Hanteringen av infekterade målkonflikter

Motion 2019/20:1222 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)

av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ansvariga myndigheter ska ta ett större ansvar att hantera infekterade markkonflikter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En gruva eller en stor Vindkraftpark kan innebära hundratals jobb i krympande samhällen i glesbygden. Men mot arbetstillfällen och suget efter mineraler och energi  ställs förstörda naturvärden och risken att andra värden går om intet.

Utan energi och mineraler blir det varken ny infrastruktur, mobiltelefoner eller annat vi tar för givet i vårt vardagliga liv. Svensk lagstiftning är tydlig Lagstiftningen är tydlig med att mineraler ska prioriteras. Sedan ska det ske på ett schysst sätt. Vi har en stark miljölagstiftning och företagen har ett starkt miljöarbete. Men känslorna svallar och inte sällan kommer andra intressen i kläm. Det behövs en ny dialog process. Berörda parter måste prata med varandra, inte om varandra.

Aldrig tidigare har regeringen tvingats avgöra en konflikt om mark där så mycket stått på spel. I Skåne på Österlen förs en infekterad debatt mellan tillgången på naturskön jordbruksmark eller plats för utvinning av batterimetallen vanadin. Hos ett brittiskt gruvbolag är förhoppningarna stora, men hittills har alla prospektörer i det skånska landskapet mötts av hårdnackat motstånd. I Jokkmokk möts den planerade Kallak-gruvan står striden mellan naturintresset och renskötseln.

Jokkmokk och kommuninvånarna är delade i frågan. Gruvnäringen har dåligt rykte, bland annat efter haveriet i Rönnbäcken i Storumans kommun och i början av Kallak-processen gjorde Beowulf uttalanden som spädde på skepsisen, men bolaget har arbetat vidare och enligt egna uppgifter redan investerat nära 80 miljoner kronor i projektet.

Kommunen har dock inget med beslutet av en gruva att göra, det är myndigheter som beslutar om sånt. De centrala myndighetsaktörerna är det gäller gruvtillstånd (så kallat bearbetningstillstånd) är Länsstyrelsen och Bergsstaten (en del av Sveriges geologiska undersökning (SGU). De har inte kunnat komma överens om Kallak. Senast i oktober 2017 sade Länsstyrelsen i Norrbotten nej med hänvisning till rennäringen.

Nu ligger avgörandet – ja eller nej till en gruva – på regeringens bord.

och kan vara den utlösande faktorn som får hela frågan om samernas rättigheter att explodera. Nu måste regeringen välja sida.

Det krävs en  ökad förståelse mellan stad och land och nord och syd. Känslan av att den här delen av landet har utsatts för kolonialpolitik har alltid funnits och finns fortfarande. Och det blir ohållbart i längden oavsett om vi talar om en gruva på jordbruksmark eller on gruva i Sapmi behövs och kommer det att behövas metoder för att nå framgång i svårt konfliktfyllda samtal.

Oavsett om det blir en gruva vindkraft park eller nått annat så ska lokalsamhället

fungera, därför måste större vikt läggas på dialogen. Vikten av dialog kan inte underskattas. Olika aktörer och intressen kommer inte att  inte hålla med dig, vi kan tycka att du har fel. Men om parterna lär sig respektera den andres synpunkter  lär känna den andres verklighet, är förutsägningar för framgång i dialogen större.

I Norra Sveriges  inland – trots att det är glest befolkat – finns mängder av näringar som gör anspråk på mark och ställs mot varandra: gruvnäring, skogsbruk, jordbruk, vindkraft, vattenkraft, turistnäring och biltestverksamhet. Sist men inte minst finns det en sameby som har att samråda och leva tillsammans med alla andra näringar.

Insatser för att föra dialoger framåt har gjort av till exempel föreningen GEORANGE som är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring markanvändning för  gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

Regeringen borde överväga att till exempel föreningar som till exempel Georange i samverkan med berörda myndigheter som  SGU, Naturvårdsverket och Sametinget fick ett förtydligat uppdrag från staten att utveckla metoder för att i lokalsamhället hantera infekterade mark konflikt frågor.

Isak From (S)

Åsa Karlsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)