Kollektivtrafik över länsgränser

Motion 2019/20:1209 av Erica Nådin (S)

av Erica Nådin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta kollektivtrafikresor över länsgränser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har som mål att bli koldioxidutsläppsneutralt till 2050. En av de största utma­ningarna på förbrukarsidan för att nå detta mål är utsläppen från transportsektorn. Ett sätt att få ner utsläppen från transporter är att resa mer tillsammans – i kollektiv­trafiken.

På många håll i landet är kollektivtrafiken väl utbyggd och fungerar väl; ofta är den snabbare än bilen, i stadstrafik och för resor inom länet. Kollektivtrafiken drivs av regionala kollektivtrafikbolag som sköter trafiken inom sin region. Dessvärre följer inte människors resmönster alltid de länsgränser som vi har valt att dela in landet efter. Och när man passerar en länsgräns uppstår ofta olika typer av problem. Kollektivtrafikkortet gäller bara i det egna länet och resor över gränsen beläggs med en särskild avgift. Tid­tabellen stämmer dåligt och man kan få långa väntetider då de två olika kollektivtrafik­bolagen inte har samordnat sig. Störst är problemen inom busstrafiken. Ofta finns över huvud taget inte busslinjer som går över länsgränsen. I sydöstra Östergötland är proble­men utbredda. Många pendlare skulle vilja resa på sträckorna ValdemarsvikGamleby, ValdemarsvikVästervik och KindaVimmerby, men det är helt enkelt inte möjligt i dag.

Det talas ofta om regionförstoring och mer utbredd pendling som sätt att vidga arbetsmarknaden och främja tillväxten, men på det här området har vi inte gjort tillräck­ligt. I det 73-punktsprogram som regeringen kommit överens med Centerpartiet och


Liberalerna om finns en punkt om att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafi­ken i hela landet. Det är en bra början men det krävs mer för samordning av trafiken.

Erica Nådin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)