Kombinationstjänster på landsbygden

Motion 2019/20:1202 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)

av Isak From och Björn Wiechel (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att undersöka hur kombinationstjänster på landsbygden kan öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det pågår viktigt arbete om  hur statens service på landsbygden ska säkerställas och förstärkas genom de statliga servicecenter som nu byggs ut på olika orter i landet. Den nya politik med bredbandsutbyggnad, lanthandlarstöd, statliga service kontor som den S-ledda regeringen och samarbetspartierna påbörjat är tveklöst viktig. Samhällsservice är en nödvändighet för den vardagliga servicen för att kunna stanna kvar på många orter som annars kan drabbas av stor utflyttning.

Det ska vara möjligt för alla, gammal eller ung, att bo på landsbygden och det ska vara  attraktivt för familjer och inflyttare att välja landsbygden som boendemiljö. För att kunna bo och verka är tryggheten i de sociala nätverken en viktig faktor, liksom tillgång till lokal service, pendlingsmöjligheter, väghållning och vägstatus, tillgång till samlingslokaler, möjlighet till idrottsutövande m. m.

Vi vill därför att regeringen och myndigheterna verkar för att stödja kostnadseffektiva  kombinationstjänster som underlättar tillgång till service för alla på landsbygden. Genom att titta på möjligheten att  införa kombinationstjänster och som omfattar fler funktioner av social karaktär som skulle det gå hitta nya sätt att förbättra  tryggheten och öka servicen.

Funktioner inom lantbrevbäringen, skolskjutsen, hälsocentralen, bibliotek, kulturen, hemkörningstjänster (t ex av dagligvaror, daglig- och sällanköpsvaror), bankärenden, IT-hjälp, hemtjänst/tillsyn mm skulle kunna omfattas av kombinations tjänster.

Ett sätt att klara finansieringen skulle kunna vara att undersöka om EU:s regionala strukturfonder skulle kunna användas för att finansiera ett projekt för att pröva kombinations tjänster på landsbygden.

Servicegraden för landsbygdsboende och hur man kan kombinera tjänster för att nå högre servicegrad samtidigt som kostnader hålls nere är en aktuell fråga och alla möjligheter bör därför beaktas.

Isak From (S)

Björn Wiechel (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)