Förseningsstatistik för flyget

Motion 2019/20:1200 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa tillförlitlig förseningsstatistik för flyget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte lätt att som konsument att försöka jämföra statistik över förseningar inom tåg- respektive flygtrafiken; det är i princip omöjligt.

Varken Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket eller det statliga flygplats­bolaget Swedavia har siffror på flygens förseningar. För tågen är bilden precis tvärtom.

För den som vill se hur ofta tågen kommer i tid till olika orter finns uppdaterad statistik hos Trafikverket och på sin hemsida har SJ också siffror över tågens punkt­lighet.

Myndigheten Trafikanalys samlar även ihop data för tågen för varje kvartal och delar även upp siffrorna för långdistans-, regional- och lokaltåg.

Av de flygbolag som trafikerar svenska flygplatser är det bara SAS som mäter punktlighet om planet har landat inom 15 minuter från utsatt tid. Den statistiken inkluderar dock alla deras flygningar, inrikes som utrikes.

Det är svårt, nästan omöjligt, att få insyn i hur flygbolagen kommit fram till redovisad försening.

Trafikanalys understryker att för resenärens del så är det inte bara intressant att veta hur ofta flygen är försenade utan även hur långa förseningarna kan vara, vad som orsakat dem och vilka konsekvenser det får.

Förseningar som leder till att man missar ett anknytande flyg gör att konsekvenserna av och kostnaden för förseningen blir ännu värre.

I dagsläget finns bara en offentlig källa till statistik över flygförseningar. Det är en hemsida som heter FlightStats som drivs av företaget Cirium. De ser ut att samla relevant statistik som verkar pålitlig även om det är lite oklart hur de samlar in den.

FlightStats utgår enligt egen uppgift från att ett flyg är försenat om det inte är vid gaten inom en kvart. Både SAS och Norwegian pendlar mellan att 60 till 80 procent av deras flyg är framme inom en kvart.

Utöver att räkna ut andelen flyg som håller tiden mäter FlightStats även den genomsnittliga förseningen, som för både SAS och Norwegian ligger på runt 4050 minuter.

Tyvärr finns inte alla flygbolag med och statistiken är utslagen på alla flygningar i Europa, vilket gör det omöjligt att göra en rättvis jämförelse mot andra trafikslag. Om man skulle använda samma mått för långdistanståg i Sverige, det vill säga att tågen inte är mer än en kvart sena, är andelen som är i tid hittills i år 87,6 procent. Tittar man på Trafikverkets siffror på samtliga svenska tåg med samma mått har 95,7 procent kommit i tid hittills i år.

Den genomsnittliga förseningen för de långdistanståg som är mer än fem minuter sena är 35 minuter och för alla tåg 25 minuter.

Det finns i dag inga möjligheter för konsumenten att göra en rättvis jämförelse mellan tåg och flyg. Det är dags att flygtrafikanterna på ett trovärdigt sätt åläggs att redovisa sina siffror tydligare gentemot allmänheten.

Jämförelser måste byggas på relevanta fakta och flygets tillförlitlighet har länge överskattats.

Det har länge funnits ett bra branschsamarbete och en politisk press på järnvägen att nå vissa mål. Samma krav har inte ålagts flygbranschen.

Branschen har inte heller direkt visat något intresse, och därför är det dags att lagstiftaren ger förutsättningar för konsumenten att göra rättvisande jämförelser mellan trafikslagen. Regeringen bör därför överväga att ge ett utökat uppdrag till Konsument­verket eller den myndighet som regeringen finner lämpligast så att säkerställda jämförbara förseningssiffror tas fram även för flyget.

Isak From (S)

Helén Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)