Fossilfria exportkrediter

Motion 2019/20:1198 av Marlene Burwick m.fl. (S)

av Marlene Burwick m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fossilfria exportkrediter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Det kommer att krävas stora ansträngningar från alla delar av samhället och av oss alla på en individuell nivå. Vi behöver ta oss an uppgiften genom tydliga och tuffa klimatmål och genom att moderni­sera Sverige. Vi har i Sverige en stark tradition av att ställa om. Med omställningen mot ett fossilfritt samhälle möter vi klimathotet och kan samtidigt skapa nya gröna jobb.

Genom en aktiv klimatpolitik går Sverige före och investerar i klimatvänlig teknik, vilket stärker våra företags konkurrenskraft. Vi ska göra det lönsamt för företag att agera miljövänligt och måste därför fortsätta med klimatinvesteringar i industrin.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att förverkliga den ambitionen behöver arbetet innefatta även hur Sverige agerar utanför landets gränser, och vi behöver därför fasa ut exportkrediter som möjliggör finansiering av fossil råvaruutvinning som kraftgenerering.

Exportkrediter är garantier och förmånliga lån som svenska staten, via myndigheten Exportkreditnämnden och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB, erbjuder företag för att underlätta affärer utomlands. Syftet är att skapa arbetstillfällen samt att främja den inhemska ekonomin genom att stärka exportnäringen. De svenska exportkrediterna bör användas som ett instrument i den globala omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar.

Parisavtalet betonar att en begränsning av temperaturökningen endast kommer att kunna uppnås om ekonomiska resurser riktas mot koldioxidneutrala teknologier som förnybar energi samt om ekonomiska incitament för och stöd till industrier relaterade till fossila bränslen snabbt avvecklas. Det här steget skulle göra Sverige till det första landet i världen med fossilfri exportkreditverksamhet. Det skulle också sända en tydlig signal till andra länder att exportkrediter inte ska bidra till fortsatt inlåsning i ett ohållbart fossilberoende utan i stället användas för att stödja den nödvändiga energiomställningen.

Marlene Burwick (S)

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

Magnus Manhammar (S)

Malin Larsson (S)

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)