Samverkan stat och kommun/region i migrationsfrågor

Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till ökad samverkan mellan landets kommuner/regioner och staten/Migrationsverket i syfte att uppnå bättre asylmottagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under många år gjort stora insatser för människor på flykt. Sedan 2015 har ansvaret för mottagande av asylsökande kommit i särskilt skarpt läge genom den internationella flyktingkrisen. Detta har satt hela asylmottagandet i allmänhet och mottagarkommuner i synnerhet inför stora prov. Samtidigt har inflytningen öppnat nya möjligheter inte minst på landsbygden.

Tyvärr, många kommuner vittnar om en saknad ut av en samverkansstruktur mellan kommuner/regionen och staten/Migrationsverket.

Många kommuner har frågat efter tidig dialog med staten, främst i form av Migrationsverket, för att kunna bättre förbereda sig får mottagande av de facto tillfälliga kommuninvånare. Det skulle underlätta mycket för kommunerna om man kunde få information om att nästa vecka kommer ett antal grund skulle barn att flytta till kommunen. Det skulle underlätta både för staten, kommunen och framförallt för flyktingbarnen att skapa bättre förutsättningar i asylprocessen och en eventuell integration i fall att man får stanna i Sverige.

En ordnad samverkan kan göra gemensamma insatser, av såväl förebyggande som händelsestyrd karaktär. Migrationsverket bör därför åläggas tydliga krav och ges möjlighet att samverkar med landets kommuner och regioner i alla relevanta frågor som rör anvisningar av flyktingar och gemensamma insatser under boendetiden på asylboende.

Jasenko Omanovic (S)

Malin Larsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)