Samverkan stat och kommun/region i migrationsfrågor

Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till ökad samverkan mellan landets kommuner/regioner och staten/Migrationsverket i syfte att uppnå bättre asylmottagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under många år gjort stora insatser för människor på flykt. Sedan 2015 har ansvaret för mottagande av asylsökande kommit i särskilt skarpt läge genom den internationella flyktingkrisen. Detta har satt hela asylmottagandet i allmänhet och mottagarkommuner i synnerhet inför stora prov. Samtidigt har inflyttningen öppnat nya möjligheter inte minst på landsbygden.

Tyvärr vittnar många kommuner om en saknad samverkansstruktur mellan kommuner/regioner och staten/Migrationsverket.

Många kommuner har frågat efter tidig dialog med staten, främst i form av Migrations­verket, för att bättre kunna förbereda sig för mottagande av de facto ”tillfälliga kommuninvånare”. Det skulle underlätta mycket för kommunerna om man kunde få information om att nästa vecka kommer ett antal grundskolebarn att flytta till kommu­nen. Det skulle underlätta för staten, kommunen och framför allt för flykting­barnen att skapa bättre förutsättningar i asylprocessen och en eventuell integration i fall att man får stanna i Sverige.

En ordnad samverkan kan göra gemensamma insatser, av såväl förebyggande som händelsestyrd karaktär. Migrationsverket bör därför åläggas tydliga krav och ges möj­lighet att samverka med landets kommuner och regioner i alla relevanta frågor som


rör anvisningar av flyktingar och gemensamma insatser under boendetiden på asylboende.

Jasenko Omanovic (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)