Tillståndsprocesser

Motion 2019/20:1195 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)

av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är som nation sedan lång tid tillbaka framgångsrikt när det gäller förmågan att kombinera höga krav på miljö- och klimatområdet, god arbetsmiljö, värnad äganderätt, rättssäkerhet och ett stort utrymme för demokrati och opinionsbildning.

Detta gäller alltifrån industri- och/eller infrastrukturinvesteringar till stadsbebygg­else, gruv- och mineralutvinning, vattenverksamhet och vindkraftsutbyggnad. Exemplen kan göras fler.

En lång rad myndigheter är ofta involverade och processerna tenderar att bli tids­mässigt utsträckta. För berörda företag, kommuner m.fl. är det näst intill omöjligt att beräkna hur lång tid ett ärende kommer att ta. Detta medför i sin tur osäkerhet avseende ett projekts ekonomi och leder bl.a. till att investerare blir osäkra och kräver större ekonomiska marginaler, vilket leder till fördyringar.

I vissa fall kan detta också leda till att investeringar inte kommer till stånd eller att de hamnar i något annat land. Därför behöver dagens regelverk och lagstiftning ses över så att tillståndsprocessen blir mer tydlig för alla intressenter, utan att man för den skull minskar medborgarnas demokratiska möjligheter.

Ingemar Nilsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)