Kombidirektivet

Motion 2019/20:1194 av Peter Persson m.fl. (S)

av Peter Persson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och överväga möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På många kombiterminaler runt om i Sverige har vi i dag aktörer från andra EU-länder som bedriver stadigvarande verksamhet utan någon som helst kontroll eller uppföljning. Enligt kombidirektivet får åkerier från andra EU-länder fritt konkurrera på den svenska marknaden i de fall då godset lastas från eller till tåg under förutsättning att det sker från och till närmaste lämpliga omlastningspunkt. Problemet är att denna definition verkar tillämpas helt utifrån de oseriösa åkeriernas vinstintresse och inte med miljömässig, trafiksäkerhetsmässig och arbetsrättslig hänsyn.

Detta innebär till exempel att gods kan fraktas från Jönköping till Hallsberg via tåg, för att sedan köras på lastbil upp till Kiruna. På så sätt används direktivet för att dumpa lönerna! I det fackliga arbete som Transportarbetareförbundet genomför har förbundet många gånger stött på chaufförer som utnyttjas till den grad att de tvingas att leva månader i sina lastbilar på den ort där kombiterminalen finns.

Vi talar alltså om olaglig inrikestrafik. Problemet är dels att kombidirektivet är väldigt otydligt i fråga om vad som är tillåtet, dels att polisen inte har möjlighet att kontrollera om en lastbil kör en tillåten kombitransport eller en så kallad cabotage­transport.

Detta leder till att aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk snedvrider konkurrensen, att seriösa företag konkurreras ut och att chaufförernas villkor pressas till botten. Arbetsmiljöverket är kontrollerande myndighet när det gäller utstationerad arbetskraft. Endast en handfull utländska arbetsgivare inom transportsektorn har anmält att man har utstationerad arbetskraft i Sverige, vilket bevisar att mörkertalet är stort och mycket omfattande.

Fler myndigheter än Arbetsmiljöverket behöver ta krafttag mot detta fenomen som hotar hela den svenska åkerinäringen. För detta krävs det bland annat förbättrade möjligheter för samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter. I dag finns legala hinder mot att utbyta tillräcklig information mellan myndigheter på grund av nuvarande lagstiftnings begränsningar. Arbetsmiljöverket måste till exempel kunna lämna över relevant information till Skatteverket, och Skatteverket måste också få rätt att göra oannonserade besök hos företag där det kan finnas misstankar om fusk. Utöver att myndigheterna behöver samarbeta så måste de också få förutsättningar att faktiskt kunna göra sitt jobb. Polisens specialkompetens inklusive bilinspektörer är mycket viktiga aktörer för att stävja fusket på våra vägar.

Det kan inte vara riksdagens avsikt att den fria rörligheten på EU:s inre marknad så tydligt slår undan fötterna för hederliga företag och arbetare.

Peter Persson (S)

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)