Slå fast det regionalpolitiska ansvaret hos våra myndigheter

Motion 2019/20:1192 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över statens regionalpolitiska ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För alla statliga myndigheter och verk finns ett tydligt uppdrag om att regionalpolitisk hänsyn ska tas vid lokalisering och omorganisation. Detta tydliga uppdrag är dock inte så lätt att återfinna i regleringsbrev och direktiv. Staten bör därför överväga möjligheten att markera tydligare i regleringsbrev och direktiv om det regionalpolitiska ansvaret och vikten av att alla medverkar till att de regionalpolitiska målen uppnås vad gäller statliga myndigheter och verk.

När nya myndigheter startas bör man överväga möjligheterna att pröva lokaliserings­frågan från ett regionalpolitiskt perspektiv. Tendenser till så kallad återlokalisering måste motarbetas. Det har enligt vår mening under längre tid skett en koncentration av offentlig verksamhet till allt färre orter samtidigt som utvecklingen i glesbygden går åt fel håll. Det arbete regeringen Löfven påbörjade under förra mandatperioden och som nu fortsatt är otroligt viktigt och har varit framgångsrikt. Men i grunden behöver det regionalpolitiska ansvaret än mer tydliggöras för landets myndigheter och verk.

Med den teknik som i dag finns att tillgå är det fullt möjligt att, istället för att koncentrera statlig verksamhet till storstäderna, lokalisera en stor del av den till orter i glesbygden. I dag finns det modernare och mer kostnadseffektiva lösningar för att organisera verksamheten än de gammalmodiga centraliseringslösningar som olika statliga myndigheter och bolag presenterat. Dessa modernare lösningar skulle möjliggöra för inlands- och glesbygdskommunerna att behålla viktiga arbetsplatser och därmed ge reella förutsättningar för utveckling och tillväxt. Därför bör regeringen eftersträva att målsättningen om väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet efterlevs.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)