Fortbildning av lärare

Motion 2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortbildning av lärare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många barn har idag neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. En del skolbarn har fått diagnosen, andra är under utredning och som ett resultat av bristande kunskap vet en del familjer inte om att barnet har NPF. Barn som har neuropsykiatriska funk­tionsnedsättningar kan behöva extra stöd och hjälp med skolarbetet men hamnar idag ofta mellan stolarna. Det är inte ovanligt att dessa barn hamnar efter i skolan eftersom de inte får den hjälp de behöver och borde har rätt till. Att hamna efter i skolarbetet redan i låg- och mellanstadiet gör också att det kan bli mycket svårt att komma ikapp när eleven börjar i högstadiet. En del elever blir inte heller behöriga till gymnasiet. Det är hög tid för åtgärder.

För att underlätta för dessa barn och familjer är det viktigt att lärarna har kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så att de kan stötta och hjälpa dessa elever. Det är också viktigt att lärare har förutsättningar att kunna uppmärksamma elever som kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att en utredning kan påbörjas och för att barnet ska kunna få extrahjälp av en specialpedagog.

Idag har en del lärare kunskaper kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men det är en kunskap som bör utsträckas till alla lärare. Utifrån den bakgrunden bör möjligheten att fortbilda lärare i hur de möter elever med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar ses över.

Aylin Fazelian (S)

Kenneth G Forslund (S)

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)