Fler poliser även på mindre orter

Motion 2019/20:1174 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler poliser måste finnas närvarande och tillgängliga även på landsbygden och i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många runtom i Sverige känner av den poliskris som råder. I flera områden saknas helt polisnärvaro och om olyckan av något slag är framme kan det dröja timmar innan polis kan vara på plats. Berättelsen om att en enda polisbil med patrull i södra Lappland, en yta lika stor som hela Danmark, ensam ska upprätthålla ordningen på kvällar och helger är skrämmande. Hofors, en liten kommun i utkanten av Gävleborgs län, är ytterligare ett exempel på ett geografiskt område som har fått se polisnärvaron sjunka drastiskt. Många är mönstren som vittnar om att en ny prioritering måste göras.

Även alla de människor som bor utanför storstäderna måste känna att staten tar sin del av samhällskontraktet på allvar. I ett av världens högst beskattade länder måste varje medborgare kunna lita till att staten fullgör sina kärnuppgifter och finns likvärdigt tillgänglig över hela landet.

Det är inte bara enskilda medborgare som är i behov av stark polisiär närvaro lokalt. Även andra samhällsfunktioner, t.ex. räddningstjänsten, socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsinstitutioner, är beroende av att polis finns i närområdet för att kunna verka optimalt. Dålig polisnärvaro i gles- och landsbygden påverkar alltså medborgar­nas liv negativt på fler än ett sätt, vilket också konstaterats av forskare vid KTH och Uppsala universitet (Svenska Dagbladet den 10 juni 2019).

Den nationella politiska ambitionen tycks nu vara att åter öka antalet poliser, vilket är bra. Denna ökning måste inte bara bli verklighet utan också komma fler till del. Regeringen bör därför säkerställa att även orter i lands- och glesbygd får ökad polisiär


närvaro så att statens del av samhällskontraktet upprätthålls även för människor som bor utanför de större städerna.

Viktor Wärnick (M)

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)