Låt mer resurser behållas ute i landet - Sverige fungerar inte utan länen norr om Dalälven

Motion 2019/20:1172 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt för gles- och landsbygdslänen att behålla mer av värdet av det som producerats i de egna geografiska regionerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens budgetproposition för år 2020 anges att större delarna av norra och nordvästra Sverige är att anse som stödområden. Begreppsvalet blottar den rödgröna regeringen och dess stödpartiers beklämmande syn på det Sverige som finns utanför tullarna.

Utan exempelvis länen norr om Dalälven skulle inte Sverige fungera. Där finns vattenkraften, stora delar av skogsnäringen, jordbruk, malmen i norr, viktiga företag och entreprenörer, för att nämna några viktiga delar. Utan varuleveranser och produktion som kommer från och sker i andra delar av landet än i storstäderna skulle det mesta stanna av. Skulle ingen el komma från kraftledningarna eller mat komma till butikerna skulle urbaniseringen varken fortlöpa eller te sig särskilt attraktiv. De områden som enligt den rödgröna regeringen är att betrakta som stödområden borde helt klart i stället anses vara stöttande områden.

Ett i raden av exempel som kan illustrera detta är just elproduktionen där mellersta Norrland står för 17% av Sveriges produktion medan samma område enbart förbrukar 9%, trots en elintensiv industri. Detta kan jämföras med Stockholm som endast producerar 1% av Sveriges elektricitet medan man förbrukar 16% (SCB, Kommunal och regional energistatistik 2016).

Tyvärr har stödområdessynsättet präglat alltför många delar av den ekonomiska politiken allt ifrån skatteutjämningssystem till regional stödpolitik. Detta måste genomlysas och förändras. Det ska löna sig att vara Sverigestöttande regioner!

Den koncentration av skatteinbetalningar från både företag och privatpersoner som sker till en storstadsfixerad statsapparat är problematisk. I andra delar av västvärlden får regioner större behållning av den egna företagsamheten och utvinningen – så bör det också vara i Sverige. Värdet av det som produceras i norra Sverige är oumbärligt för Sveriges funktion och en större del av detta bör återbördas till de aktuella länen. Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att den ska återkomma med skarpa förslag så att gles- och landsbygdslänen får behålla mer av värdet som producerats i de egna regionerna.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)