Effektiv klimatpolitik

Motion 2019/20:1168 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur klimatpolitiken kan utgå från en princip om klimateffektivitet där klimatsatsningars påverkan på utsläpp omräknat i koldioxidekvivalenter ska redovisas samt att avsteg från denna princip särskilt ska motiveras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatet är vår tids kanske största utmaning och det är av största vikt att vi minskar den mänskliga påverkan på den globala uppvärmningen. Därför måste klimatsatsningar göras med hänsyn till vilken klimatnytta som uppnås per investerad krona.

Tankesmedjan Timbro släppte under 2018 en klimatrapport som visade att om regeringen hade lagt sin klimatbudget om 2,9 miljarder kronor på de mest effektiva klimatåtgärderna, så som internationella klimatinvesteringar, hade utsläppen globalt kunnat minskas med 59 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar nästan hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser.[1]

För att tillse att klimatinvesteringar som görs med skattefinansierade medel är effektiva och att klimatbudgeten används för att få största möjliga klimatnytta borde det införas en princip om klimateffektivitet. Mängden minskade koldioxidekvivalenter investeringen renderar i borde också tydligt redovisas. Varje klimatsatsning som inte har som primära mål att sänka utsläppen av växthusgaser bör därför ytterligare motiveras varför avsteg ska göras från principen om klimateffektvitet.

John Weinerhall (M)

Viktor Wärnick (M)


[1] https://timbro.se/allmant/effektiv-klimatpolitik/

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)