Effektiv klimatpolitik

Motion 2019/20:1168 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur klimatpolitiken kan utgå från en princip om klimateffektivitet där klimatsatsningars påverkan på utsläpp omräknat i koldioxidekvivalenter ska redovisas samt att avsteg från denna princip särskilt ska motiveras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatet är vår tids kanske största utmaning och det är av största vikt att vi minskar den mänskliga påverkan på den globala uppvärmningen. Därför måste klimatsatsningar göras med hänsyn till vilken klimatnytta som uppnås per investerad krona.

Tankesmedjan Timbro släppte under 2018 en klimatrapport som visade att om reger­ingen hade lagt sin klimatbudget om 2,9 miljarder kronor på de mest effektiva klimatåt­gärderna, såsom internationella klimatinvesteringar, hade utsläppen globalt kunnat minskas med 59 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar nästan hela Sveriges årliga ut­släpp av växthusgaser.[1]

För att tillse att klimatinvesteringar som görs med skattefinansierade medel är effek­tiva och att klimatbudgeten används för att få största möjliga klimatnytta borde det infö­ras en princip om klimateffektivitet. Mängden minskade koldioxidekvivalenter som in­vesteringen renderar i borde också tydligt redovisas. Varje klimatsatsning som inte har som primära mål att sänka utsläppen av växthusgaser bör därför ytterligare motiveras i fråga om varför avsteg ska göras från principen om klimateffektvitet.

John Weinerhall (M)

Viktor Wärnick (M)


[1] https://timbro.se/allmant/effektiv-klimatpolitik/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)