Avskaffa den statliga inkomstskatten

Motion 2019/20:1166 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en skattereform med platt inkomstskatt som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en ganska extrem skattepolitik som ofta från (vänster)politiskt håll sägs vara en nödvändighet för att finansiera välfärdsstaten. Detta är ohederligt ur flera perspektiv. För det första går inte den stora delen av statens utgifter till välfärdens kärna så som skola, vård och omsorg, de stora utgifterna är till de transfereringssystem som garanterar medborgarna inkomster när de inte har ett arbete eller arbetsföra.[1] För det andra skulle inte staten på längre sikt förlora intäkter till följd av sänkta inkomstskatter.

Sverige är tvärtom det land av 27 OECD-länder som skulle öka sina skatteintäkter mest genom att sänka inkomstskatterna.[2]  Detta vill inte den politiska vänstern kännas vid av uppenbara fördelningspolitiska skäl. Faktaresistensen förfäktas genom att en omodern klasskampsretorik präglar politiken.

Idag betalar cirka 1,3 miljoner svenska löntagare statlig inkomstskatt, det vill säga att de betalar 20 procent eller 25 procent på den del av inkomsten som är över den så kallade brytgränsen. Vilket också gör att Sverige har bland världens högsta marginalskatter. Det är djupt orättvist att staten ska ta ifrån dem som skapat värdet genom arbete över hälften av inkomsten. Det är också orättvist att skattenivån skiljer sig så markant från löntagare till löntagare beroende på vilken sida av brytgränsen man befinner sig lönemässigt. I rapporten Platt skatt för högre intäkter som tankesmedjan Timbro har släppt har man räknat ut att ett avskaffande av hela den statliga inkomstskatten inte bara skulle vara självfinansierat utan också leda till högre skatteintäkter med cirka tio miljarder kronor per år.

Det finns således både principiella som samhällsekonomiska argument för att avskaffa den statliga inkomstskatten. Samtidigt skulle heller inte människor som med kraft av egen ansträngning och/eller utbildning längre straffas. Därför borde en skattereform med platt skatt som grund utredas.

John Weinerhall (M)


[1] https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

[2] https://timbro.se/app/uploads/2017/12/lafferkurvans-a%CC%8Aterkomst.pdf

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)