Utrikesfödda företagares betydelse för Sverige

Motion 2019/20:1158 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utrikesfödda företagares betydelse för Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utrikesfödda företagare är en viktig resurs i Sverige som skapar jobb. Ungefär 2000 utrikesfödda har valt att flytta till Gävleborg och starta eget företag i länet. Småföretagande är ett av de bästa sätten att integreras i det svenska samhället, oavsett om man blir egenföretagare eller börjar som anställd.

Småföretagen skapar flest jobb och de senaste 20 åren har nio av tio jobb skapats i just småföretag med färre än 50 anställda. En rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att det tack vare de utrikesfödda företagarna skapas nästan 1900 jobb i Gävleborgs län. De vanligaste branscherna är hotell och restaurang, handel och olika typer av tjänster, såsom exempelvis städföretag och byggföretag, detta mycket tack vare RUT- och ROT-avdragen.

Debatten om invandring tenderar ibland att vara uppbyggd på felaktiga argument som baseras på myter och fördomar. Fokus borde i stället ligga på alla entreprenörer som väljer att flytta till Sverige, startar företag och därmed också skapar jobb i Sverige och i Gävleborg.

Enligt rapporten från RUT går cirka 755000 utrikesfödda till jobbet varje vecka. I Gävleborg är det 11300 utrikesfödda förvärvsarbetande som bidrar till den svenska välfärden. Det är en viktig resurs för hela samhället och för arbetsgivarna.

I ett rundabordssamtal som hölls med utrikesfödda företagare i Gävle framkom många synpunkter och förslag i fråga om hur det kan bli enklare att starta och driva företag i Sverige. Man var överens om att det viktigaste är att lära sig det svenska språket och den svenska kulturen när man kommer till Sverige. Det bör finnas möjlighet att läsa svenska på kvällstid och helger så att man kan arbeta vid sidan av studierna.

Det framkom också att det är stora problem med finansiering vid start av företag och vid en så enkel fråga som att kunna öppna ett bankkonto. Det finns även ett behov av att översätta information från myndigheter till olika språk för att underlätta för nya utrikesfödda entreprenörer att snabbt kunna starta företag.

Det finns nyföretagarcentrum runt om i landet som är specialiserade på att hjälpa människor att starta företag och de borde ges ett särskilt uppdrag att hjälpa utrikesfödda att starta företag. Almi Företagspartner borde också ges ett tydligare uppdrag att hjälpa till med finansiering av företag som startas av människor med små resurser oavsett bakgrund.

Vidare borde staten ställa krav på kommunerna att bedriva sfi-undervisning på kvällar och helger så att man kan kombinera arbete med svenskundervisning. Det finns fortfarande negativa effekter av att gå från bidrag till egen försörjning, och här är det viktigt att se över trygghetssystemen så att den som har en god idé kan förverkliga den och starta sitt företag utan att riskera försörjningen av sin egen familj.

Det vore önskvärt att regeringen beaktar de synpunkter som har angetts i motionen och gör en översyn av frågan om utrikesföddas möjlighet att starta och driva företag i Sverige.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)